Aktualności

Napisali o nas -Panorama Leszczy?ska

Najstarszy leszczy?ski chór ?wiczy przez koncertem z okazji 90-lecia istnienia

Chopin brzmi czasem frywolnie


         Najpierw „syczki”. Regularne „sss…” rozbrzmiewa przez kilka minut. Potem – przy akompaniamencie fortepianu – s?ycha? gromkie „?wieci, ?wieci, ?wieci, ?wieci s?onko”.

         - Nawet przy wysokich d?wi?kach jak najmniej gard?a – instruuje dyrygent Bartosz ?o??dziejewski.

To nie scenariusz szkolnych zaj?? z muzyki. W?a?nie tak rozpoczyna si? wieczorna próba chóru miejskiego Chopin w Lesznie. Dzi? pe?na mobilizacja, poniewa? lada dzie? artystów czeka du?e wyzwanie. 12 listopada odb?dzie si? jubileuszowy koncert z okazji 90-lecia chóru.

Student, kolejarz, ekonomista…

         Chórzystów jest obecnie trzydzie?cioro. Psycholog, nauczyciel, ekonomista, wojskowy, bizneswoman, architekt, student, kolejarz, malarz – na cotygodniowych próbach spotykaj? si? ludzie ró?nych zawodów. Wi?kszo?? osób to muzyczni amatorzy. Rozpi?to?? wiekowa równie? jest spora: najm?odszy chórzysta ma 19 lat, a najstarszy – 71. Najd?u?szym sta?em w Chopinie mo?e poszczyci? si? 70-letni Jerzy Fórmanek, który ?piewa od 1958 r.

         - S? osoby, które przychodz? po kilku latach przerwy, zat?skniwszy do takiej formy sp?dzania wolnego czasu – przyznaje Bartosz ?o??dziejewski.

         - Dbamy jednak o to, by próby by?y rzeczywi?cie czasem wyt??onej pracy. Na zabaw? mo?na pozwoli? sobie pó?niej czy te? podczas wyjazdów integracyjnych. Dla naszych chórzystów organizujemy równie? warsztaty wokalne. Na takich spotkaniach byli?my ju? w Kazimierzu Dolnym nad Wis??, ?wieradowie oraz Pogorzelicy – wymienia El?bieta Duda, prezes chóru Chopin.

Chór to nie karaoke

         Repertuar jest bardzo zró?nicowany. Jak przyznaje Bartosz ?o??dziejewski, dla wi?kszo?ci chórów amatorskich wyznacznikiem s? liturgiczne pory roku. St?d w repertuarze nie mo?e zabrakn?? np. kol?d. Chopin si?ga zarówno po dawn?, jak i wspó?czesn? muzyk?, gospel, motywy patriotyczne, religijne, a nawet biesiadne czy frywolne.

         - Po jubileuszowym koncercie chcemy przeprowadzi? kolejny nabór do chóru. Na przes?uchania mo?e przyj?? ka?dy, kto potrafi ?piewa?. Trzeba jednak pami?ta?, ?e w chórze obowi?zuj? pewne zasady. Tu nie mo?na – jak w karaoke – wzi?? do r?ki mikrofonu – i z ca?ych si? da? upust emocjom. Chórzy?ci musz? te? s?ucha? siebie nawzajem – dodaje dyrygent, przyznaj?c jednocze?nie, i? w?ród kandydatów szczególnie mile widziani byliby panowie.

         W tym roku Chopin nie koncertowa? zbyt wiele. Mo?na by?o go us?ysze? m. in. podczas widowiska s?owno – muzycznego po?wi?conego Janowi Paw?owi II, w którym wyst?pili arty?ci regionu leszczy?skiego. Sporo czasu up?yn??o na przygotowaniach do jubileuszowego koncertu, którego go?ciem specjalnym b?dzie Waldemar Malicki.

         - Razem z pani? prezes by?y?my w Poznaniu na jego koncercie z okazji roku Chopinowskiego. Po wyst?pie podesz?y?my po autograf. Gdy pad?a propozycja koncertu w Lesznie, zgodzi? si? od razu – wspomina bibliotekarka chóru Julianna Wo?niak.

 

R?ka na grzebieniu

         W przysz?ym roku Chopin chce wyda? swoj? pierwsz? p?yt?. Repertuar jest ju? gotowy. Wystarczy go tylko doszlifowa?. Nied?ugo ma te? powsta? strona internetowa chóru. Z pewno?ci? znajdzie si? na niej miejsce na wspomnienia z wyjazdów oraz zabawnych prze?y?. A tych na przestrzeni ostatnich lat nie brakowa?o.

         - Szczególnie pami?tny by? koncert w Czechach. ?piewali?my na wolnym powietrzu. W pewnym momencie jednej z kole?anek wiatr rozwia? nuty. A ?e tradycja mówi, i? jak nuty spadn?, to trzeba je przydepn??, wi?c ca?y pierwszy rz?d ruszy? w kierunku rozwianych kartek, nie my?l?c zupe?nie o tym, ?e stoimy na scenie i czas ?piewa? – wspomina El?bieta Duda. – Podczas tego samego wyjazdu jedna z kole?anek, przymierzaj?c mój nowy kapelusz, po?lizn??a si? i upad?a tak nieszcz??liwie, i? z?ama?a r?k?. Wtedy do akcji ruszy?a ówczesna nasza pani prezes nie?yj?ca ju? dzi? Wanda Stroi?ska. Usztywni?a r?k? na… grzebieniu i chór wyst?pi? w pe?nym sk?adzie.

 ANNA MA?KOWIAK

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz