Aktualności

Wanda Stroi?ska - wspomnienie

Wspomnienie o Druhnie Prezes  Wandzie Stroi?skiej
Druhna Wanda Stroi?ska, z wykszta?cenia lekarz medycyny, a z umi?owania wielki spo?ecznik i mi?o?nik muzyki, zasili?a szeregi Chóru Miejskiego „CHOPIN” w marcu 1995roku. ?piewa?a w altach. Od samego pocz?tku da?a si? pozna? jako wspania?y organizator. Jednak obowi?zki wynikaj?ce z uprawiania swojego wymarzonego zawodu nie pozwala?y Jej w pe?ni rozwin?? skrzyde? w naszym chórze. Ale… do czasu. Ju? w roku 1998 zosta?a wybrana do zarz?du chóru i powierzono Jej funkcj? wiceprezesa. Natomiast w roku 2006 zosta?a prezesem  Zarz?du Chóru. Obowi?zki te pe?ni?a niemal do swojej przedwczesnej ?mierci. Z zada? tych wywi?zywa?a si? znakomicie, a Jej s?ynne powiedzonko „..nie ma problemu” do dzisiaj brzmi w naszych uszach. Z Wandy zawsze bi?a rado?? ?ycia i nigdy nie opuszcza? Jej optymizm. Nawet w najtrudniejszych momentach swojego ?ycia. Udziela?o si? to równie? nam, cz?onkom chóru. Wanda by?a dla nas wielkim autorytetem, zawsze s?u?y?a pomoc? i  rad?.
Dzia?alno?? naszej Wandzi zosta?a zauwa?ona  przez w?adze Miasta Leszna .W  2004 roku otrzyma?a  Nagrod? Prezydenta Miasta Leszna, któr? zosta?a uhonorowana jako lekarz i spo?ecznik.  W 2007 roku otrzyma?a tytu? „Zas?u?ony dla Miasta Leszna”
Wanda dzi?ki  swojemu  zaanga?owaniu i profesjonalizmowi zyska?a wielkie uznanie i sympati? mieszka?ców Leszna.
Z okazji Jubileuszu 85-lecia dzia?alno?ci chóru „CHOPIN” Wanda Stroi?ska zosta?a uhonorowana srebrn? odznak? Polskiego Zwi?zku Chórów i Orkiestr.

 
Opracowa?a

Julianna Wo?niak

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz