Aktualności

Warsztaty w Go?uchowie - relacja jednej z uczestniczek

 

    Do oddalonego o oko?o 100 km od Leszna - Go?uchowa ko?o Kalisza zjechali na kilka dni chórzy?ci „Chopina“ na kilkudniowe warsztaty muzyczne. Przebywali w pi?knym miejscu, cichym i spokojnym, w otoczeniu zieleni, przyrody w O?rodku Kultury Le?nej, dzia?aj?cym od 30 lat pod patronatem Lasów Pa?stwowych. Uczestnicy warsztatów zostali zakwaterowani w budynku edukacji le?nej, tzw. „Oborze“, w bardzo przyzwoitych warunkach, a w du?ej sali konferencyjnej ju? w pierwszym dniu przyst?pili do edukacji muzycznej.

     Podró? nie by?a m?cz?ca, st?d po rozpoznaniu terenu, po po?udniu, pod kierunkiem dyrygenta Bartosza ?o??dziejewskiego rozpocz??y si? intensywne ?wiczenia. Ka?dy chórzysta mia? ?wiadomo??, ?e zdyscyplinowanie i koncentracja przyniesie efekt. Wspólne próby odbywa?y si? w godzinach rannych, popo?udniowych i wieczorami, równie? z podzia?em na g?osy niskie i wysokie. Mimo upalnych temperatur warsztaty przebiega?y bez zak?óce?. Trzeba doda?, ?e ?ywili?my si? w restauracji „Muzealna", by?o obficie, wybornie i smacznie. Wieczorne rozmowy przed budynkiem „Obory“, przy ?wietle ksi??yca,  spontanicznie przeplata?y si? ze wspólnym ?piewaniem, przy d?wi?kach gitar El?biety i Andrzeja. ?piewy nios?y si? daleko przez park dendrologiczny, ro?nie tam oko?o 600 gatunków i odmian drzew oraz krzewów.

     Zarz?d chóru wraz z dyrygentem organizacyjnie bardzo dobrze rozplanowali program warsztatów. W czasie upa?ów, a by?y przecie? wtedy dni najbardziej gor?ce w tym roku, godziny po?udniowe by?y czasem wolnym, mo?na by?o korzysta? z uroków krajobrazu Go?uchowa, sp?dzi? czas na pla?y nad zalewem, na zwiedzaniu Muzeów: Lesnictwa, Powozowni, Mauzoleum Izabeli Dzia?y?skiej, parku-arboretum czy pokazowej zagrody zwierz?t, w której od niedawna przebywa jeden z ?ubrów, przekazany z Mini-Zoo z Leszna.

     Ca?? grup? uczestnicy warsztatów zwiedzili z przewodnikiem „Oficyn?“ - kiedy?  mieszkanie w?a?cicieli Go?uchowa,  XIX-wieczny zamek hr.Dzia?y?skiego i jego ?ony Izabeli z Czartoryskich, na bazie zamku powsta? O?rodek Kultury Le?nej. Obecn? ?wietno?? zamek zawdzi?cza mecenatowi Lasów Pa?stwowych. Zabiegi konserwatorskie przywróci?y dawny, reprezentacyjny wygl?d wi?kszo?ci sal zamkowych. W?ród wielu portretów podziwia? mo?na tam w?a?cicieli Go?uchowa, króla Polski -Stanis?awa Leszczy?skiego i innych. Okazale prezentuje si? sala gobelinowa, w której dyrekcja zamku zaprasza na organizowane koncerty muzyczne. 

     G?ówny cel warsztatów po kilku dniach zosta? osi?gni?ty. W przedostatni, czwartkowy wieczór, przy pi?knej pogodzie dziedziniec pa?acu Czartoryskich zgromadzi? go?ci na koncercie Chóru Miejskiego „Chopin“ z Leszna pod dyrygentur? Bartosza ?o??dziejewskiego. Chórzy?ci wyst?pili na balkonie pa?acu. Dyrygent zaproponowa? 15 utworów w 3 cz??ciach. Koncert rozpocz?? utwór „Przylecieli soko?owie“ /St.Moniuszki/, potem by?y: Psalm XXIX „Nie?cie chwa??, mocarze, Panu mocniejszemu“, w j.ang. „It’s me, o Lord“, pie?? ludowa „W mojem ogródecku“ /T.Szeligowskiego/ i „Miserere“ /A.Lotti’ego/. W drugiej cz??ci chór za?piewa? „Warkoczyk“ /E.Bury/, „Zdrowa? Królewno Wyborna“ /A.Koszewski/, „S?u?y?em ja Tobie“ /W.So?tysik/, „Sz?a liseczk? drog?“ /W.Raczkowski/, „Siyahamba“/Zulu Song/. W repertuarze trzeciej cz??ci by?y takie utwory, jak: „Krakowiak“ /S.Kazuro/, w j.ang. „Can’t.help falling in love“ /G.Weiss/, „Kurdesz“/piosenka szlachecka/, „Ko?ysanka“ /J.Maklakiewicz/ i „Ju? si? zmierzcha“ /W.Samotulski/. By?y oklaski, by?y emocje. Na bis chór wykona? afryka?ski song „Siyahamba“.

 

     O historii chóru, jego dokonaniach mówi?y prezes Zarz?du El?bieta Duda i Julianna Wo?niak. By?y podzi?kowania dla dyrektora OKL, dla Kustosz „Oficyny“, dla w?adz Go?uchowa. By?y rozmowy z go??mi, wpisy do kroniki chóralnej, zdj?cia, by?y kwiaty. To by? udany koncert. Warsztaty przynios?y efekt, muzycznie i spo?ecznie. Pozosta?y wra?enia i wiele wspomnie?. /H.?/

Zobacz galeri�

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz