Aktualności

III Przegl?d Pie?ni Pasyjnej i Pokutnej w Obrze

 17 marca 2013 roku w Obrze, w ko?ciele pw. ?w. Jakuba Mniejszego Aposto?a, odby? si? III Przegl?d Pie?ni Pasyjnej i Pokutnej im. ks. Karola Antoniewicza SJ

 któremu towarzyszy?o has?o „Chóry misjom”.
                 By?a te? mo?liwo?? wsparcia dzie?a formacji katechetów w kameru?skiej diecezji Yokaduma, gdzie pracuje polski misjonarz o. Janusz Milanowski OMI.
Ko?ció? przylega do Klasztoru, który prowadz? Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.
Organizatorem Przegl?du  by? Chór Parafialny im. ks. Karola Antoniewicza SJ w Obrze pod dyrekcj?  p. Krzysztofa Tomiaka.
 
      W tym roku w przegl?dzie uczestniczy?o 11  chórów.
 
1. Chór Chopin z Leszna pod dyrekcj? p. Bartosza         ?o??dziejewskiego

2. Chór Lutnia z Wolsztyna pod dyrekcj? p. Krzysztofa Olszewskiego
3. Chór Laudate Dominum z Sulechowa pod dyrekcj? p. Leszka   Knoppa
4. Chór im. ks. Karola Antoniewicza SJ z Obry pod dyrekcj? p. Krzysztofa Tomiaka
5. Chór Camerata z Kopanicy pod dyrekcj? o. dra Krzysztofa Tarwackiego OMI
6. Chór im. ks. dra J. Surzy?skiego z Ko?ciana pod dyrekcj? p. Grzegorza Szumnarskiego
7. Chór Cantate Deo ze S?awy pod dyrekcj? p. Krystyny Ober-Szul?ckiej
8. Zespó? wokalny Metrum z Wolsztyna pod kierunkiem p. Zdzis?awa Barskiego
9. Chór Wy?szego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów MN. z Obry pod dyrekcj?  o. dra Krzyszofa Tarwackiego OMI
10. Chór Cantores Christi z Poznania pod dyr. p. S?awomira Szkudlarka
11. Chór Kameralny Collegium Vocale z Goleniowa pod dyr.p. Grety Kurylak

 Przegl?d rozpocz?? si? po Gorzkich ?alach o godz.15.00. Ka?dy chór wykona? 2 pie?ni.

   My wyst?pili?my w kolejno?ci na 8 miejscu i za?piewali?my : „Miserere” oraz „Zdrowa? Królewno Wyborna”.
     Wszyscy uczestnicy dali z siebie jak najwi?cej, pokazali swoje umiej?tno?ci. Lecz mo?na by?o us?ysze? ró?nice w wykonaniach poszczególnych zespo?ów. Wg opinii s?uchaczy koncertu mo?emy nie?mia?o przyzna?, ?e nasz wyst?p nale?a? do jednego z lepszych, z czego ogromnie si? cieszymy.
Dyrygent ka?dego chóru po wyst?pie otrzymywa?  pami?tkowy dyplom  uczestnictwa oraz oprawion? fotografi?  ks. Karola Antoniewicza.
             Po koncercie wszyscy zostali zaproszeni do sali wiejskiej na pocz?stunek (kawa, herbata, wiosenne kanapki i pyszne domowe ciasto).
          
                                                                                                       (tekst – H. J?siek)
W imieniu wszystkich chórzystów bardzo serdecznie dzi?kujemy  Dyrygentowi Panu Bartoszowi ?o??dziejewskiemu za profesjonalne przygotowanie zespo?u oraz Dyrekcji MOK-u za umo?liwienie nam wyjazdu.

Zarz?d

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz