Aktualności

"Br?zowe pasmo " w Pradze

W dniach od 29.11 do 02.12 uczestniczyli?my w XXII Mi?dzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bo?onarodzeniowej im.Petra Ebena w Pradze.

W festiwalu bra?o udzia? 35 chórów z W?gier, Rumunii, Niemiec, Czech, S?owenii, Rosji, Estonii, Francji, Szwecji, Finlandii, Bia?orusi, Singapuru. Polsk? reprezentowa?o 7 chórów.

Wyst?pili?my w trzech koncertach:

- w przepi?knym barokowym ko?ciele ?w.Miko?aja,

- na Rynku Starego Miasta

- w Big Hall National House Smichov 

   Przygotowali?my 10 utworów.

W konkursie ocenianym przez mi?dzynarodowe jury festiwalowe wykonali?my:

1- "Nad Betlejem w ciemn? noc" - stara francuska kol?da

2- "W??obie le?y" - opr.Feliks Nowowiejski

3- "Magnum nomen Domini" - muz.B.P?kiel

4- " W?ród nocnej ciszy" - opr.F.Nowowiejski

5- "Modlitwa o pokój" - muz.N.Blacha

Wykonanie tych utworów, na tym poziomie zapewni?o nam bardzo wysokie miejsce.

         Zdobyli?my  "BR?ZOWE PASMO".

Ten sukces jest wynikiem kilkumiesi?cznej, intensywnej wspólnej pracy. Dzi?kujemy Panu Dyrygentowi Bartoszowi ?o??dziejewskiemu

  za cierpliwo?? i ogrom pracy w?o?onej w profesjonalne przygotowanie zespo?u.

Udzia? chóru w tym wydarzeniu by? wspó?finansowany przez:

- Miasto Leszno

- Starostwo Powiatowe w Lesznie

- Miejski O?rodek Kultury w Lesznie

- osoby prywatne.

WSZYSTKIM BARDZO DZI?KUJEMY.

Zarz?d Chóru.

 Zapraszamy do Galerii

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz