Aktualności

Wyjazd do Luboszyc

W minion? niedziel? 12 sierpnia br.Chór Miejski Chopin uczestniczy? w IV Regionalnym Festiwalu Pie?ni ?o?nierskiej i Patriotycznej - Luboszyce 2012.

Organizatorem Festiwalu by?o Stowarzyszenie Klub Seniora "Z?ota Jesie?" w Luboszycach woj.dolno?l?skie. Celem Festiwalu by?o przywrócenie blasku i ocalenie od zapomnienia przez m?ode pokolenie chlubnej tradycji, która dzisiaj ju? przesz?a do historii. Poprzez ?piewanie pie?ni (piosenek ?o?nierskich i patriotycznych) organizatorzy pragn?li przypomnie? wiedz? o kulturze i dziejach ojczystych, które s? wa?nym elementem wychowania patriotycznego i obywatelskiego.

W przegl?dzie konkursowym obowi?zywa?y nagrody i wyró?nienia. Wyst?py zespo?ów oceniane by?y przez profesjonalne , niezawis?e jury, powo?ane przez organizatora Festiwalu. Decyzje jury o uzyskanym miejscu i wyró?nieniu by?y ostateczne.W festiwalu bra?o udzia? kilka zespo?ów szkolnych oraz solistów. W kategorii w której  my brali?my udzia? uczestniczy?o 13 zespo?ów.

Podczas losowania kolejno?ci wyst?pów, dla naszego chóru wylosowa?am numer 14 !!!. Organizatorzy postanowili nie wprowadza? do losowania numeru "13", poniewa? uznali, ?e jest to "pechowy" numer i uczestnicy mog? go zmienia?.

Uroczysto?ci festiwalowe rozpocz??y si? o godz. 12.00 msz? ?w. w intencji Ojczyzny, odprawion? przez Proboszcza Parafii ks.Roberta Strawi?skiego. Cz?owieka o ogromnym poczuciu humoru i z wielk? charyzm?. Po mszy rozpocz??y si? przes?uchania konkursowe. Jak ju? wspomnia?am, my wyst?powali?my jako ostatni zespó? w konkursie z numerem "14" (13). Po wys?uchaniu dwunastu zespo?ów, mieli?my obawy, czy nasz repertuar, który przygotowali?my na ten dzie?, spodoba si? publiczno?ci. Poniewa? swoj? powag?, nieco odbiega? od pozosta?ych.

Pierwszym utworem, którym  przywitali?my publiczno?? by? " Marsz Polonia" w  opr. J. Ko?aczkowskiego. Po reakcji zgromadzonej publiczno?ci  wiedzieli?my, ?e utwór si? spodoba?. Drugim wykonanym utworem by?a "Warszawianka" z muz. K. Kurpi?skiego. Ogromne brawa upewni?y nas, ?e trafili?my z repertuarem. Zako?czyli?my nasz wyst?p utworem "Przylecieli Soko?owie" z muz. St. Moniuszki.
Publiczno?? zgotowa?a nam g?o?ne brawa i owacje. Niestety, surowe regu?y konkursowe przewidywa?y wykonanie tylko trzech utworów. Bisów nie przewidziano. 

Z niecierpliwo?ci? oczekiwali?my werdyktu jury.

Najpierw by?y wyró?nienia: 10 zespo?ów, pó?niej 3 - miejsce, 2 - miejsce. Zostali?my tylko MY. Nadesz?a oczekiwana chwila. Ksi?dz Robert z niesamowit? werw? z ogromnym poczuciem humoru jak prawdziwy schowman zapowiedzia?, ?e: Pierwsze miejsce i puchar otrzymuje Chór Miejski Chopin z Leszna. Po wr?czeniu nagrody "wymóg?" jeszcze na nas dodatkowy wyst?p - jako laureatów. Po?egnali?my si? z publiczno?ci? "Kurdeszem" oraz Zulu Songiem "Siyahamba".

Tak wi?c, jak tu wierzy? przes?dom?, dla nas "trzynastka" okaza?a si? bardzo szcz??liwa.

A to wszystko, co si? wydarzy?o jest ogromn? zas?ug? Dyrygenta i Jego "twardej r?ki" (jak mówili niektórzy, tam obecni znawcy tematu) oraz naszej ci??kiej pracy. 

Dzi?kuj? Wszystkim za udzia?, Panu Dyrygentowi za przygotowanie. Dyrekcji MOK za umo?liwienie udzia?u.

opracowa?a El?bieta Duda

Zobacz galeri�

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz