Aktualności

Poszukujemy by?ych ?piewaków naszego chóru

Szanowni Pa?stwo.

W zak?adce Historia/Lista cz?onków zamie?cilismy wykaz cz?onków naszego chóru od momentu jego powstania. Na podstawie dost?pnych nam materia?ów ustalilismy list? wszystkich cz?onków na 383 osoby.

Mamy jednak pe?n? swiadomo??, ?e lista ta jest niekompletna. Wp?yw na to mia?y zarówno zawierucha wojenna oraz inne niesprzyjaj?ce okoliczno?ci.

W 2015 roku przypada jubileusz 95 - lecia dzia?alno?ci naszego chóru. Z tej okazji b?dzie wydany okoliczno?ciowy biuletyn. Bardzo nam zale?y, aby umie?ci? w nim uaktualnion? list? by?ych cz?onków.

W zwi?zku z tym mamy pro?b?:

- je?eli znacie Pa?stwo osoby, o których wiecie, ze ?piewa?y w naszym chórze, a zosta?y na tej li?cie pomini?te, prosimy o zg?oszenie nam tego. Z pewno?ci? znajd? si? na uaktualnionej li?cie

Za pomoc b?dziemy bardzo wdzi?czni.

Dane kontaktowe mo?na znale?? w zak?adce Kontakt

J. Wo?niak

E.Duda

| Powrót

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chółr Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABó“R!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mółgł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza prółbami organizujemy wiele imprez, koncertółw i wyjazdółw.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Chółr Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz