Aktualności

Srebrny Ch?r Miejski Chopin na ?wiatowym Festiwalu Ch?r?w w Wiedniu

(Galeria)

Po blisko dwóch miesi?cach intensywnych przygotowa?, w dniu 8.X.2011 o godz. 9:00 wyruszyli?my na World Choral Festival of Adults and Seniors do Wiednia. Tego? dnia, pó?nym wieczorem zakwaterowano nas w ?wie?o otwartym MEININGER Hotel Wien Downtown ‘Franz’ w centrum Wiednia.

9.X.2011r by? dla nas pierwszym dniem wyt??onej pracy. Po ?niadaniu (w tym?e hotelu) o godz 12:30 wyjechali?my do Vienna Austria Center, na wspóln? prób? z pozosta?ymi chórami. Przed gmachem centrum powita?a nas pani koordynator tego przedsi?wzi?cia Katharina Rutkowska (Polka mieszkaj?ca w Wiedniu.) Tam ka?dy chór przygotowywa? si? do prezentacji swojego repertuaru oraz do wspólnego wykonania dwóch utworów wytypowanych przez organizatorów.

O godz. 15:00 rozpocz?? si? koncert inauguracyjny. Chór „Chopin” jako trzeci z kolei, pod dyrekcj? Bartosza ?o??dziejewskiego zaprezentowa? 3 utwory: „Przylecieli Soko?owie”s?.Jan Czeczot, muz. Stanis?aw Moniuszko; „S?u?y?em ja Tobie” w opr. W?odzimierza So?tysika oraz „Kurdesz” piosenk? szlacheck? z XVIIIw.

Po koncercie Prezes Chóru wraz z Dyrygentem zostali zaproszeni przez organizatorów na uroczyst? kolacj?. Pozostali chórzy?ci pojechali na kolacj? do pi?knej, stylowej restauracji o nazwie „Camelot”. Serwowano tam przez wszystkie dni przepyszne jad?o.

10.X.2011. Ju? ranek przywita? nas deszczem, ale nic nie by?o w stanie popsu? nam humorów.

Po ?niadaniu wyjechali?my na wzgórze Kahlenberg (po pol. ?ysa Góra), które znajduje si? pod Wiedniem 500m n.p.m. Z tego miejsca w 1683r Król Polski Jan III Sobieski dowodzi? zwyci?ska bitw? z Turkami o Wiede?. Ze wzgórza podziwiali?my pi?kn? panoram? Wiednia.

Po pysznym obiedzie we wspomnianym Camelocie odby?a si? próba chóru w podziemnym gara?u naszego hotelu. Czeka? nas koncert w Otto-Wagner Kirche AM Steinhoff, ko?ciele zaprojektowanym przez s?ynnego austriackiego architekta Otto Wagnera, a witra?e s? dzie?em Kolo Mosera. Ko?ció? ten jest jednym z najbardziej znacz?cych budynków w stylu Wiede?skiej Secesji.Budynek stanowi ?wiadectwo zwyci?stwa funkcjonalno?ci w walce z ornamentyk?.

O 19:00 rozpocz?? si? koncert. Chór „Chopin” przedstawi? polski repertuar sakralny, a w nim:
„Gaude mater”, opr. T. Klonowski, „Psalm XXIX [Nie?cie chwa?? mocarze Panu mocniejszemu]”, t?um. J.Kochanowski, muz. Miko?aj Gomó?ka; „Modlitwa o pokój”, s?. Miros?awa Hanusiewicz, muz. Norbert Blacha; „O Matko mi?o?ciwa”, opr. Jacek Sykulski; „Po górach, dolinach” w opr. Aleksandra Szeligowskiego i „Ju? si? zmierzcha” s?. Andrzej Trzecieski, muz. Wac?aw z Szamotu?. Koncert zosta? przyj?ty bardzo entuzjastycznie.

11.X.2011r. W tym dniu czeka?y nas dwa koncerty, wyprowadzka z hotelu i …nocna podró? do domu. Z przyczyn od nas niezale?nych musieli?my zrezygnowa? z koncertu przed Pa?acem w Schönbrunn. G?ównym powodem by?y niekorzystne warunki pogodowe.

Jednak te warunki nie przeszkodzi?y nam w poznawaniu pi?knego Wiednia. Po z?o?eniu baga?y w hotelowej przechowalni wyruszyli?my na piesz? wycieczk?. Tras? krótk?, ale pi?kn? opracowali dwaj chórzy?ci Witek i Mirek. I tak poprzez Folksgarten (park ludowy), który jest usytuowany naprzeciwko Wiede?skiego Parlamentu dotarli?my do rezydencji cesarza Franciszka Józefa- Hofburg. W pi?knych ogrodach podziwiali?my te? pomnik cesarzowej Marii Teresy i wiele innych budowli z tego okresu, jak muzeum sztuki, czy muzeum przyrodnicze. Zm?czeni spacerem dotarli?my do „Camelota” na przepyszny obiad i deser.

Nale?y jeszcze wspomnie?, ?e w Folksgarten nasi m?odzi chórzy?ci: Lidka, Agnieszka i Jakub zostali poproszeni do wspólnego zdj?cia z m?odzie?? austriack?.

Wieczorem czeka? nas i inne chóry koncert fina?owy, czyli wielka gala w s?ynnej Golden Hall of the Musikverein.
O godz. 17.30 rozpocz??a si? próba. Pod batut? dyrektora artystycznego festiwalu, prof. Waltera Zeh’a wszystkie chóry uczestnicz?ce w festiwalu „?wiczy?y” 2 utwory wyznaczone przez organizatorów do wspólnego za?piewania. By?y to „Am Brunnen vor demTore” muz. Franz Schubert i „Audite silete, opr. Michael Preatorius.
O 19:00 w s?ynnej Golden Hall rozpocz?? sie koncert fina?owy. Ka?dy chór móg? za?piewa? tylko 2 utwory.
Nasz chór za?piewa?: „Krakowiaka” w opr. Stanis?awa Kazuro i „Ju? si? zmierzcha” z muz. Wac?awa z Szamotu?. Utwory i wykonanie bardzo si? podoba?y i zosta?y owacyjnie przyj?te przez publiczno??.
Pod koniec gali na scen? poproszono wszystkie chóry. Ka?dy chór mia? na niej wyznaczone wcze?niej miejsce. Pan Prof. Zeh zadyrygowa? „Audite silete”. Trzeba przyzna?, ?e taka ?piewaj?ca „masa” robi wra?enie, nie tylko na wykonawcach, ale przede wszystkim na s?uchaczach.

Dalej proszono na scen? wg zas?ug dyrygentów chórów. Panowie profesorowie Zeh i Dubovy wr?czali  puchary, listy gratulacyjne i certyfikaty.
Na koniec wszystkie chóry ??cznie z dyrygentami za?piewa?y drugi utwór „Am Brunnen vor dem Tore, czyli Lindenbaum”( po pol. Lipa) Fr. Schuberta.

W blaskach fleszy schodzili?my ze sceny.
Pe?ni wra?e? i wielkich emocji udali?my si? w drog? powrotn? do domu.
Leszno powitali?my 12.X.2011r ok. godz. 8:00.

Chór Miejski „Chopin” zdoby? na ?wiatowym Festiwalu Chórów Osób Doros?ych i Seniorów w Wiedniu II miejsce i Srebrny Puchar. Oprócz zaszczytnego miejsca i pucharu chór otrzyma? równie? Certyfikat Doskona?o?ci z gratulacjami.
Certyfikatem zosta? wyró?niony te? dyrygent chóru Bartosz ?o??dziejewski, który znalaz? si? w?ród czterech najlepszych dyrektorów artystycznych zespo?ów.

W World Choral Festiwal of Adults and Seniors bra?o udzia? 14 chórów : z Chin, Austrii, Polski(chór „Chopin” by? jedynym reprezentantem) i Stanów Zjednoczonych. By?y to chóry w kategorii chórów mieszanych, jak i kategorii chórów o g?osach jednorodnych.

Nasz wyjazd by? mo?liwy dzi?ki wspólnej, wyt??onej pracy chórzystów i dyrygenta. Zdobyty puchar by? efektem tej wspó?pracy.

Dzi?kujemy Panie Dyrygencie!

Opracowa?y: Julianna Wo?niak

Hanna J?siek

Zobacz galeri�

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz