Aktualności

Warsztaty ch?ralne Lanckorona 2011

 

Warsztaty Chóru Miejskiego "Chopin" – Lanckorona 26–30 .06. 2011r.

   Miejscem zbiórki jak zwykle by? leszczy?ski Trapez. Wyruszyli?my w niedziel?, 26 czerwca, o godzinie 8.00 autobusem firmy John, którym oczywi?cie kierowa? Dariusz Hu?ka. Na miejsce zajechali?my ok godziny 17. Po kolacji , rozlokowaniu si?

w pokojach i rozpakowaniu baga?y zaliczyli?my pierwszy spacer – rozpoznanie terenu.

Prezes naszego chóru wyszuka?a bardzo stary, drewniany pensjonat pn „ Willa Tadeusz”,po?o?ony w urokliwej Lanckoronie.

  Dom ten jest wyj?tkowy, pe?en uroku, ciep?a, tajemniczo?ci. Po?o?ony w jarze po wyrobisku kamienio?omów, otoczony mnóstwem zieleni. Gospodyni wraz z m??em i córk? prowadzi pensjonat i gotuje dla swoich go?ci. Posi?ki przygotowywane s? bardzo smaczne i estetyczne,  podawane

w dwóch cz??ciach jadalni – starej i nowej. Z nowej cz??ci roztacza? si? pi?kny widok na ogród i las. W tej cz??ci odbywa?y si? nasze ?wiczenia ?piewu.

   Poniedzia?kowy ranek rozpocz?li?my od prób ?piewu

z podzia?em na g?osy m?skie i ?e?skie. Podczas, gdy jedna z grup ?wiczy?a, pozostali opalali si?, czytali ksi??ki i gazety w ogrodzie. Pó?niej odby?a si? próba ca?ego chóru, a wieczorem spotkanie  integracyjne po??czone oczywi?cie ze ?piewem i gr? na gitarach.

   We wtorek do po?udnia odby?a si? kolejna próba, a zaraz po obiedzie wyjechali?my do Wadowic. Zwiedzili?my wystaw? papiesk? oraz Bazylik? Mniejsz? pod wezwaniem Ofiarowania NMP, w której za?piewali?my na mszy o godzinie 18.00.

Koncert  w tym szczególnym miejscu by? dla nas wydarzeniem wyj?tkowym i niezapomnianym. Po powrocie do Lanckorony, po kolacji, spotkali?my si? w starej cz??ci jadalni, aby z przyjemno?ci? wys?ucha? opowie?ci naszej gospodyni, pani  Alicji Lorenc - ?omnickiej. Dowiedzieli?my si? wiele o historii willi "Tadeusz", który jest prawdopodobnie najd?u?ej dzia?aj?cym w Polsce domem, nale??cym do tej samej rodziny. Budow? rozpocz?to w roku 1920 a pierwszych go?ci przyj??

w roku 1924. Jeste?my wi?c " rówie?nikami".  Willa TADEUSZ mo?e poszczyci? si? wieloma znakomitymi go??mi, którzy tu bywali lub bywaj? (g?ównie "krakowsko-warszawski ?wiat artystyczny"), w?ród nich m.in.

Marek Walczewski i Marek Grechuta, Anna Seniuk, Jerzy Trela,

Arek Bazak, Jerzy Radziwi?owicz, Jerzy Nowak, Krystyna Feldman, Jan Nowicki, Anna Polony, Dorota Pomyka?a, Dorota Segda

i wielu,wielu innych. Pani Alicja  opowiedzia?a te? wiele zabawnych

i niesamowitych historii zwi?zanych z cz?onkami jej rodziny. Jej babcia udziela?a nawet lekcji ta?ca m?odemu Karolowi Wojtyle.

Pó?niej spotkali?my si? przy grilu, któremu towarzyszy?y skecze

i piosenki.

   W ?rod? zaraz po ?niadaniu wyruszyli?my na wycieczk? do Krakowa. Obowi?zkowo zwiedzili?my Wawel, a potem przeszli?my tras? Traktu Królewskiego a? na Rynek. Tam przewodniczka oprowadzi?a nas po Ko?ciele Mariackim, a potem indywidualnie obeszli?my Rynek i Sukiennice. Wracaj?c z Krakowa zatrzymali?my si? na chwil? w ?agiewnikach przy Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego.

Wieczorem ?wi?towali?my imieniny naszej chórzystki Lucyny.

   W czwartek przyszed? czas na po?egnanie z przemi?ymi gospodarzami. Dokonali?my wpisu do tamtejszej kroniki i ?piewem podzi?kowali?my za sympatyczne przyj?cie.

W drodze powrotnej zwiedzili?my jeszcze ?wi?tyni? w Kalwarii Zebrzydowskiej.

   Warsztaty by?y okazj? do bli?szego kontaktu z przyrod?, umocnieniu wi?zi z przyjació?mi z chóru (na co nie pozwala codzienna ?yciowa gonitwa), zwiedzenia pi?knych zak?tków Polski, ale przede wszystkim pozwoli?y nam utrwali? repertuar oraz wyeliminowa? wiele b??dów pope?nianych podczas ?piewu.

 

Warsztaty zrealizowano przy wspó?pracy  :

 

  • Miasta Leszna
  • Miejskiego O?rodka Kultury

 

Za co w imieniu uczestników bardzo dzi?kujemy! 

 

Sprawozdanie przygotowa?a

Hanna J?siek – cz?onek zarz?du Chóru

Cze?? pie?ni !

 

Zobacz galeri�

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz