Aktualności

warsztaty w Pogorzelicy -maj 2010

Chóralne warsztaty

         Przez kilka dni na prze?omie kwietnia i maja cz?onkowie Chóru Miejskiego „Chopin” z Leszna sp?dzali czas na  próbach i wypoczynku, tym razem w innych warunkach, bo nad morzem na Wybrze?u Szczeci?skim, w Pogorzelicy. Tu, w le?nej ciszy, przed sezonem,  w pi?knym O?rodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „MIRA-MAR” zosta?y zorganizowane warsztaty chóralne, podczas których uczestnicy ??czyli intensywne próby z wypoczynkiem i rekreacj?.

 

         W drodze nad morze autokar zatrzyma? si? w Kamieniu Pomorskim, nad Zalewem Kamie?skim, aby tu pospacerowa? po molo przy pi?knej s?onecznej pogodzie. Kamie? Pomorski,  okre?lany jako letnia muzyczna stolica Polski, jeszcze w kwietniu nie przypomina? tej atmosfery. 

         Na miejscu, w Pogorzelicy, po zakwaterowaniu i posi?ku ca?a grupa wyruszy?a „przywita? si?” z morzem. By?o spokojne, niebieskie, w nim „przegl?da?o si?” zachodz?ce s?o?ce. Brzegiem morza, po pla?owym piasku szli?my daleko w stron? widniej?cej na horyzoncie latarni morskiej w Niechorzu. Po morskim spacerze i sesji zdj?ciowej ju? w pierwszym dniu  zapowiada?o si? interesuj?co, bo prowadz?cy kawiarenk? sympatyczny pan Edward zorganizowa? wieczór Karaoke, wiedz?c o tym, ?e uczestnicy warsztatów musz? przygotowa? g?osy do treningów w nast?pnych dniach.

         O?rodek posiada dobre warunki mieszkaniowe, teren do rekreacji oraz baz? do rehabilitacji osób z niepe?nosprawno?ci?. W tym samym czasie wypoczywa?a grupa osób na turnusie rehabilitacyjnym. Wspólne korzystanie ze sto?ówki na ?niadaniu, obiadokolacji sprawia?o, ?e uczestnicy i chórzy?ci szybko integrowali si?, zw?aszcza podczas grupowych porannych inhalacji solankowych, g?o?no razem ?piewaj?c znane piosenki. Po takich zabiegach struny g?osowe  - bez rozmów - odpoczywa?y kilkana?cie minut.

Dyrygent Bartosz ?o??dziejewski, prowadz?cy Chór Miejski „Chopin” w Lesznie uwa?a, ?e warsztaty s? dobr? form? przygotowania chórzystów do zespo?owej intensywnej pracy w krótkim czasie, uczestnicy integruj? si? przy pracy, ?piewie i zabawie.  Zarz?dza? próby dzielone, najpierw  tenory i basy ?wiczyli swój repertuar. W tym czasie panie ch?tnie korzysta?y z ?wicze? w basenie, mieszcz?cym si? na parterze budynku, lub ze spacerów. W godzinach popo?udniowych odbywa?y si? wspólne próby ca?ego chóru.

W 1-majowy dzie? ?wi?teczny autokar zawióz? uczestników na wycieczk? po okolicy. Widoczna z daleka latarnia morska w Niechorzu jest g?ówn? atrakcj? wsi,  wybudowana w 1866 r, ma 45 metrów wysoko?ci, zaprasza na wie?? w sezonie turystycznym po 203 kr?tych schodkach. Grupa mia?a szcz??cie podziwia? rozleg?? panoram? i morze. ?wiat?o latarni ma zasi?g 23 mil morskich. Niedaleko Niechorza w gminie Rewal przy ruchliwej drodze we wsi Trz?sacz znajduj? si? ruiny ko?cio?a, zbudowanego na prze?omie XIV/XV wieku, po jakim? czasie zaobserwowano, ?e ko?ció? „idzie do morza”. Ko?ció? zamkni?to w 1820 r., a ju? w 1901 pó?nocna ?ciana run??a do morza. Po badaniach okaza?o si?, ?e to nie morze a opady atmosferyczne powoduj? osuwanie si? klifu. Teraz zosta? fragment ruin ko?cio?a z tablic?, na której widnieje historia ko?cio?a i legenda zwi?zana z tym miejscem. W sobotni majowy wieczór kierownictwo o?rodka zaprosi?o wszystkich go?ci do wspólnej zabawy i ?piewu w go?cinnej kawiarence u p. Edwarda.

Niedziela nie oby?a si? bez inhalacji i próby. Chór za?piewa? kilka utworów podczas mszy ?w. w miejscowym ko?ciele pw. NMP. Ksi?dz proboszcz podzi?kowa? za koncert. Popo?udnie to czas na wycieczk? do Ko?obrzegu – uzdrowiska, w którym za spraw? ?róde? solankowych leczy si? choroby dróg oddechowych, uk?adu kr??enia, cukrzyc?. S?oneczna pogoda sprawi?a, ?e ch?tnych do zwiedzanie kurortu, spacerowania wzd?u? Pars?ty,  po molo i po pla?y by?o wielu.

Po powrocie z wycieczki na tarasie budynku odby? si? wernisa? prac malarskich kilku kole?anek uzdolnionych plastycznie. Przez te kilka dni robi?y szkice z ró?nych miejsc w terenie, nad morzem, aby potem, wykorzystuj?c czas wolny w pokoju, malowa? nadmorskie krajobrazy, zabytki, nastrojowe zachody s?o?ca, czy "„witania si? z morzem". Powsta?o kilka interesuj?cych prac, które zaprezentowano dla wszystkich go?ci w ostatnim dniu pobytu. W niedzielny wieczór chór biesiadowa? przy ognisku, ?piewaj?c przy akompaniamencie gitar przywiezionych ze sob? przez kilku chórzystów. Do wspólnego biesiadowania przy muzyce i ?piewie do??czali  kuracjusze z o?rodka.

W powrotnej drodze autokar zatrzymuje si? w Kamieniu Pomorskim. Tu w konkatedrze ?w. Jana Chrzciciela chór wyst?pi? z koncertem podczas mszy ?w. o godz.12-ej. Wyst?p w tak zabytkowych murach ?wi?tyni budowanej od XII do XV wieku to ju? by?o du?e prze?ycie dla chórzystów. 

Nad wej?ciem do katedry znajduj? si? s?ynne barokowe organy /1669r./, niezwykle bogato zdobione rze?bami. Odbudowany po wojnie instrument ma 3300 piszcza?ek i 47 g?osów, jeden z najlepszych w Polsce. Pierwszy koncert w katedrze odby? si? w 1672 roku, a od pocz?tku lat 60-tych organizowany jest tutaj Mi?dzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Chórzy?ci mieli niecodzienn? okazj? wys?ucha? koncertu organowego p. Mariusza Stankiewicza. Muzyka Chopina, Bacha brzmi tu niebywale pi?knie i nastrojowo.

Uczestnicy warsztatów wyje?d?ali do Leszna w dobrym nastroju i w przekonaniu, ?e dobrze trafiony by? wybór miejsca i czas. Warsztaty chóralne przynios?y du?o satysfakcji ca?emu zespo?owi chóru i wszystkim z osobna.

 

                                               Halina Filipowiak

 

 

 

Zobacz galeri�

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz