Aktualno¶ci

100 lat chóru

W ?wi?tecznym tygodniku PANORAMA LESZCZY?SKA nr 14/2092, 8-14.04.2020 ukaza? si? krótki artyku? dotycz?cy 100 lecia istnienia naszego chóru.

Zach?camy do lektury.

Jednocze?nie informujemy, ?e Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina (LSA) przygotowuje obszern? monografi? chóru. W celu uaktualnienia listy cz?onków chóru na przestrzeni 100 lat, LSA zwraca si? z pro?b? do by?ych cz?onków chóru albo ich rodzin o sprawdzenie nazwisk na stronie www.chormiejskichopin.leszno.pl w zak?adce Historia/Lista cz?onk&oac. . .

Zobacz galerię

10 Kwietnia 2020

|

Wielkanoc 2020

10 Kwietnia 2020

100 lat powrotu Leszna do Macierzy

17 stycznia 2020 roku - Wielkie ?wi?towanie w 100 - lecie powrotu Leszna do Polski, do Macierzy.

Jako 100 letni Chór (czyli równolatek Niepodlwg?ego Leszna) jeste?my dumni, ze by?o nam dane bra? czynny udzia? w kulminacyjnych obchodach tego ?wi?ta. Uroczysto?ci trwa?y od 14 do 21 stycznia 2020r.

Dzie? 17 stycznia 2020 rozpocz?? si? Msz? ?w. koncelebrowan? przez wszystkich leszczynskich kap?anów, w intencji Miasta i mieszka?ców Leszna, w Bazylice Leszczy?skiej. Przewodniczy? jej JE Biskup Damian Bryl.

Delegacja chóru. . .

Zobacz galerię

19 Stycznia 2020

|

Kol?dowanie 2020

Zobacz galerię

04 Stycznia 2020

Spotkanie 2019/2020

Spotkanie ?wi?teczno - noworoczne za nami. 30 grudnia spotkali?my si?, aby prze?ama? si? jeszcze op?atkiem, podzi?kowa? sobie za wspólnie sp?dzony Stary Rok i z?o?y? sobie najlepsze ?yczenia na na nadchodz?cy Nowy 2020 Rok.

Jak zawsze by?o mi?o, sympatycznie i ..... kol?dowo.

W nadchodz?cym Nowym 2020 Roku ?yczymy wszystkiego dobrego Wszystkim Przyjacio?om, Sympatykom oraz Znajomym naszego Chóru i

                                      ZAPRASZAMY w nasze szereg. . .

Zobacz galerię

31 Grudnia 2019

|

?yczenia Bo?e Narodzenie 2019

23 Grudnia 2019

Ratuszowe wieczory 2019

18 grudnia 2019 na zaproszenie Leszczynskiego Towarzystwa Kulturalnego za?piewali?my w Ratuszu w ramach cyklicznych spotka? Ratuszowe Wieczory. Jest kontynuacja wspó?pracy naszego chóru z LTK, która trwa od 2014r. Krótki koncert, w którym znalaz?y si? utwory rozrywkowe i kol?dy zosta? bardzo ciep?o przyj?ty przez zebranych. 

Dzi?kuj?my bardzo za zaproszenie i ....polecamy si? na przysz?o??.

 

 

Zapraszamy do galerii. Fot. M.H. ?awniczak i chórzy?ci

Zobacz galerię

19 Grudnia 2019

Ubieranie Miejskiej Choinki 2019

W poniedzia?ek 9 grudnia 2019 r. o godz. 13.00, ju? po raz szósty odby?o si? wspólne ubieranie Miejskiej Choinki z NGO. Jak co roku, nie mog?o zabrakn?? przedstawicieli naszego Chóru i Stowarzyszenia. Nasze bombki ozdobione przez jedn? z chórzystek ze swoimi dzie?mi zawis?y na choince w?ród ok. 300 innych równie pi?knych.

 

 

Zapraszamy do galerii. Fot. J.A.

Zobacz galerię

10 Grudnia 2019

Jubileusz 50 lecia LTK

27 listopada 2019 Leszczy?skie Towarzystwo Kulturalne ?wi?towa?o Jubileusz 50 - lecia dzia?ano?ci. Z LTK ??czy nas mi?a wspó?praca. Od 2014 roku chór kilkakrotnie u?wietnia? swoimi wyst?pami spotkania "Ratuszowe wieczory",które zawsze miaj? miejsce w Ratuszu. Delegaci chóru uczestniczyli w dzisiejszej uroczysto?ci, a ca?y chór wystapi z koncertem na ostatnich tegorocznych Ratuszowych Wieczorach 18 grudnia 2019r.

 

 

 

 

 

Zapraszamy do galerii. Fot. w?asne

Zobacz galerię

27 Listopada 2019

Warsztaty jesienne 2019

w dniach od 11 do 13 pa?dziernika 2019 brali?my udzia? w jesiennych warsztatach wokalnych. Tym razem przygotowywali?my si? do udzia?u w Festiwalu Chóralnym w Cz?stochowie.

Tradycyjnie go?ciny udzieli?o nam Gospodarstwo Agroturystyczne "Trzcinowy Zak?tek" w Miastku k/Brenna

 

 

 

Zapraszamy do galerii.

Fot. chórzy?ci

Zobacz galerię

27 Pandziernika 2019

Festiwal Chóralny Cz?stochowa-Kozieg?owy 2019

W dniach od 19 i 20 pa?dziernika 2019 brali?my udzia? w X Mi?dzynarodowym Festiwalu Chóralnej Pe?ni Maryjnej Cz?stochowa - Kozieg?owy 2019.

Zostali?my zaproszeni przez M?ski Chór "Pochodnia" dzia?aj?cy przy Rzemio?le Cz?stochowskim, który by? organizatorem festiwalu. Uczestniczy?y w nim chóry z ?otwy,Bia?orusi i Polski. Wyst?powali?my w ko?cio?ach Kozieg?ów i Cz?stochowy oraz na rynku w Olsztynie.

Koncert fina?owy odby? si? w Bazylice na Jasnej Górze.

 

 

 

 

. . .

Zobacz galerię

27 Pandziernika 2019

|

Aktywne Obywatelskie Leszno 2019

14 wrze?nia 2019  przy Stadionie im. Alfreda Smoczyka odby? festyn organizacji pozarz?dowych

NGO pod nazw? Aktywne Obywatelskie Leszno 2019. 

W imprezie wzi??o te? udzia? Leszczy?skie Stowarzyszenie Artysztyczne im. Fryderyka Chopina,

a Chór Miejski "Chopin" na scenie pod stadionem zaprezentowa? si? w krótkim repertuarze.

 

 

Zapraszamy do galerii. Fot. chórzy?ci

 

Zobacz galerię

17 Września 2019

Zako?czenie roku art. 2018/19

24 czerwca 2019 zko?czyli?my nasz pracowity rok artystyczny 2018/19.

Tym razem spotkalismy si? w ogródku restauracji "Antidotum" na rynku w Lesznie.

By?o to kolejne nasze przyjacielskie i ciep?e (nie tylko z powodu wysokich temperatur) spotjanie.

?yczyli?my sobie mi?ych i spokojnych wakacji!

DO ZOBACZENIA!!!!

Zapraszamy do galerii.

Fot. w?asne ( w oczekiwaniu na realizacj? zamówie?)

Zobacz galerię

26 Czerwica 2019

60 lat Chóru im. K.Kurpi?skiego we W?oszakowicach 1.06.2019

11 Czerwica 2019

Dni Leszna 2019

Dni Leszna odby?y sie w dniach 17 - 19 maja 2019r. W ostatnim dniu 19 maja na leszczy?skim rynku zaprezentowa?y si? rózne grupy, zespo?y, a w?ród nich  Chór Miejski CHOPIN dzia?aj?cy przy Miejskim O?rodku Kultury. Chór zaprezentowa? si? w 25 minutowym repertuarze rozrywkowym.

 

 

Zapraszamy do galerii. Fot. Magdalena Siejka , MOK, R. Stachowiak

Zobacz galerię

22 Maja 2019

Dzie? Europy i Targi Organizacji Pozarz?dowych 2019

18 maja 2019r. na leszczy?skim Starym Rynku mia?o miejsce wydarzenie pod nazw? Dzie? Europy i Targi Organizacji Pozarz?dowych NGO, w którym tradycyjnie nie mog?o nas zabrakn??. Pogoda dopisa?a i go?cie równie?, za co wszystkim bardzo dzi?kujemy.

 

 

 

 

 

Zapraszamy do galerii. Fotografie wykona? Radek Stachowiak i chórzy?ci

Zobacz galerię

12 Maja 2019

?yczenia Wielkanoc 2019

18 Kwietnia 2019

Warsztaty wiosenne 2019

Wokalne warsztaty wiosenne ju? za nami.

W dniach 15-16-17 marca 2019r tradycyjnie ugo?ci?o nas Gospodarstwo Agroturystyczne Trzcinowy Zak?tek w Miastku w pow. leszczy?skim.

By?o bardzo pracowicie, ale znale?lismy te? czas na wspólne spacery, zabaw? i integracj?.

Gospodarze nas wspaniale karmili, za co bardzo serdecznie dzi?kujemy.

 

 

. . .

Zobacz galerię

09 Kwietnia 2019

|

Koncert w Bibliotece Ratuszowej 2019

W niedziel? 24 lutego 2019r. o godz. 18.00w Bibliotece Ratuszowej w Lesznie odby? si? koncert Chóru Miejskiego CHOPIN.

Go?ciem specjalnym koncertu by? znany leszczy?ski poeta, prozaik, regionalista, popularyzator obyczajów i gwary pozna?skiej, Pan Gabriel Roszak.

Chór zaprezentowa? si? w repertuarze rozrywkowym, a Pan Gabriel Roszak ubogaci? wyst?p recytacj? kilku swoich wierszy.

Publiczno?? nagrodzi?a wyst?p gromkimi b. . .

Zobacz galerię

17 Marca 2019

|

Zako?czenie karnawa?u 2019

Tradycyjnie w ostatni? sobot? karnawa?uChór Miejski CHOPIN zaprosi? do wspólnej zabawy rodziny, przyjació? i sympatyków.

Zabawa by?a w i?cie Hollywood'zkim stylu i trwa?a do wczesnych godzin porannych. Panu Grzegorzowi dzi?kujemy za profesjonalne prowadzenie imprezy, a naszym Go?ciom za stworzenie wspania?ej i niepowtarzalnej atmosfery.

 

 

 

. . .

Zobacz galerię

17 Marca 2019

|

Koncert

21 Lutego 2019

?egnaj Ma?gosiu R. i P.

05 Lutego 2019

100 lecie CHOPINA

10 Stycznia 2019

Kol?dowanie 2019

02 Stycznia 2019

?yczenia na Nowy 2019 Rok

30 Grudnia 2018

Pro?ba o materia?y do monografii

Setne urodziny Chóru Miejskiego Chopin w Lesznie
Z okazji zbli?aj?cego si? jubileuszu 100-lecia istnienia i dzia?alno?ci Chóru Miejskiego „Chopin” w Lesznie, Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina zamierza wyda? monografi?. St?d pro?ba do by?ych cz?onków chóru i ich rodzin o przekazanie lub wypo?yczenie, do dnia 30 stycznia 2019 r., wszelkich materia?ów,  które mog? uzupe?ni? histori? chóru. Materia?y mo?na przesy?a?
na adres:
Leszczy. . .

28 Grudnia 2018

|

?wi?teczne ?yczenia

23 Grudnia 2018

Po?egnanie Eli Weigt

18 Grudnia 2018

Spotkanie ?wi?teczne 2018

17 grudnia 2018 ?piewacy naszego chóru wraz z dyrygentem spotkali?my si?, aby prze?ama? si? op?atkiem i ?yczy? sobie spokoju, zdrowia i rado?ci na  ?wi?ta Bo?ego Narodzenia i nadchodz?cy Nowy 2019 Rok

Zobacz galerię

18 Grudnia 2018

Ubieranie Miejskiej Choinki 10.12.2018

13 Grudnia 2018

X lat Chóru Miasta Grodzisk Wlkp. OTTIMO Gratulujemy.

08 Grudnia 2018

Jubileusz 20 lecia Rapsodii z Lipna. Gratulacje w imieniu Dyrygenta i naszych chórzystów z?o?yli Irena i Jurek.

20 Listopada 2018

Jesienne warsztaty wokalne 2018

Tradycj? ju? si? sta?o, ?e na pocz?tku jesieni wyje?d?amy na warsztaty szkolic nasze g?osy.

Tak te? w dzniach 5-6-7 pa?dziernika 2018 ugosci? nas po raz kolejny Trzcinowy Zak?tek

w Miastku k/Brenna.

Jak zwykle, by?o niezwykle pracowicie. Nie zabrak?o równie? czasu na odrobin? relaksu.

 

 

 

 

Zapraszamy do galerii. Fot. chórzy?ci

Zobacz galerię

24 Pandziernika 2018

50 lat przygody z chórem CHOPIN

25 czerwca podczas zako?czenia roku artystycznego 2017/2018 mia?a miejsce mi?a uroczysto??.

Chór oraz Miejski O?rodek Kultury uhonorowa? dwoje chórzystów, którzy swoj? przygod? z 

naszym chórem rozpocz?li w 1968r. czyli 50 lat temu.

Druhna ?ucja Jakimowicz przez wiele lat (póty Jej zdrowie pozwala?o) doje?d?a?a na

próby, koncerty i inne zaj?cia chóru ze Wschowy. Wyró?nia?a J? ambicja, sumienno??,

pracowito?? i ogromne poczucie humoru.

Dh Jerzy Andersz nadal jest czynnym ch&oac. . .

Zobacz galerię

11 Września 2018

|

Festyn Organizacji Pozarz?dowych

11 Września 2018

Zapraszamy na Dni Otwarte

11 Września 2018

Wiosenne warsztaty wokalne 2018

W dniach 13-14-15.04.2018r. chórzy?ci brali udzia? w zorganizowanych przez Miejski O?rodek Kultury, Chór Miejski CHOPIN i  Leszczcy?skie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina  wiosennych warsztatach wokalnych. Skorzystali?my ju? kolejny raz z go?cinno?ci Gospodarstwa Agroturystycznego Trzcinowy Zak?tek w Miastku w pow. leszczy?skim. Przygotowywali?my repertuar na VI Konkurs Pie?ni Chóralnej im. Czes?awa Prudla w Lyskach (woj. ?l?skie). Ci??ko pracowali?my, ale znalaz? si? te? czas na relaks, integracj? i spacery w pi?knych okoliczno?ciach przyrody.

. . .

Zobacz galerię

25 Kwietnia 2018

|

VI Konkurs Pie?ni Chóralnej w Lyskach

W niedziel? 22.04.2018r. chór zaprezentowa? si? na VI Konkursie Pie?ni Chóralnej im. Czes?awa Prudla w Lyskach (woj. ?l?skie). Za?piewali?my cztery utwory, w tym jeden obowi?zkowy, autorstwa Czes?awa Prudla - nie?yj?cego miejscowego kompozytora.

Konkurs sta? na bardzo wysokim poziomie. Wy?piewali?my wyró?nienie, z czego si? bardzo cieszymy.

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia zdj?? autorstwa Pauliny Koz?owskiej.

Zobacz galerię

25 Kwietnia 2018

Wielkanoc

27 Marca 2018

SPOTKANIE KARNAWA?OWE 2018

KOCHAJMY SI?

to has?o tegorocznej zabawy karnawa?owej, która w ostatni? sobot? karnawa?u 10.02.2018r.

zgromadzi?a chórzystów, ich rodziny, przyjació? i sympatyków chóru.

Go?ciem specjalnym by?a dzieci?co - m?odzie?owa Grupa Akrobatyczno - Cyrkowa dzia?aj?ca

przy MOK w Lesznie, która wykona?a niezapomniany, wspania?y pokaz.

Dzi?kujemy wspania?ym go?. . .

Zobacz galerię

22 Lutego 2018

|

Po?egnanie ?.p. Melanii Szczepa?skiej

06 Lutego 2018

Po?egnanie ?.p. Józefa Lubi?skiego

12 Stycznia 2018

Kol?dowanie

09 Stycznia 2018

?yczenia na Nowy Rok

30 Grudnia 2017

Weso?ych ?wi?t!

weso?ych ?wi?t

23 Grudnia 2017

?yczenia ?wi?teczne!

?yczenia ?wi?teczne!

21 Grudnia 2017

Warsztaty 2017 Miastko

W dniach 27 - 29.10.2017r odby?y si? warsztaty wokalne naszego chóru w Gospodarstwie Agroturystycznym TRZCINOWY ZAK?TEK w Miastku, ok. 40 km od Leszna. Staralismy si? dobrze wykorzysta? ten czas w tym uroczym miejscu.

Zapraszamy do galerii. Fot. chórzy?ci

Zobacz galerię

05 Listopada 2017

60 lat w chórze.

6 lipca 2017r. min??o 60 lat "nieprzerwanego ?piewania" w Chórze Miejskim CHOPIN druha Jurka Fórmanka.

Z tej okazji 18 i 25 wrzesnia br. odby?y si? mi?e uroczysto?ci uhonorowania dostojnego diamentowego Jubilata.

By?y gratulacje, zyczenia, kwiaty i upominki od wiceprezydenta m. Leszna p. Piotra Jó?wiaka, dyrektora MOK p. Macieja Mizgalskiego, wicedyrektorki MOK p. Anety Pluty oraz dyrygenta p. Bartosza Zo??dziejewskiego z zarz?dem chóru i chórzystami.

Druh Jerzy Fórmanek wst?pi? do chóru maj?c 17 lat i spiewa? pod batu. . .

Zobacz galerię

27 Września 2017

|

Warsztaty 2017 Zaniemy?l

W niezwykle "pi?knych okoloczno?ciach przyrody" odby?y si? tegoroczne warsztaty naszego chóru. Go?ciny udzieli?a nam urocza Villa pod Orzechem w Zaniemy?lu, bardzo ?adnie po?o?onej miejscowo?ci mi?dzy ?remem, a ?rod? Wielkopolsk?.

Warsztaty trwa?y od 26 - 29.06.2017r.

Oprócz wyt??onej pracy znalaz? si? równie? czas na relaks i integracj?. Pop?yn?li?my promem na Wysp? Edwarda znajduj?c? si? na pobliskim jeziorze.

W ostatni wieczór odby?o si? zako?czenie roku artystycznego 2016/2017. Go?ciem by? chór OTTIMO z Grodziska Wlkp.

P. . .

Zobacz galerię

03 Lipica 2017

|

Dni Leszna 2017

Dni Leszna 2017 ju? za nami....

W tym roku Dni Leszna obchodzone by?y w dniach od

19 - 21.05.2017.

Wsród zepo?ów wyst?puj?cych na leszczy?skim rynku nie mog?o zabrakn?? naszego chóru. Zaprezentowali?my si? w niedziel? 21.05.2017 w krótkim repertuarze rozrywkowym.

Zapraszamy do galerii

fot. go?cie chórzystów

Zobacz galerię

24 Maja 2017

Obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 Maja 2017r. o godz. 13.00 w Bazylice Leszczy?skiej, po??czone chóry: Chór Miejski CHOPIN dzia?aj?cy przy MOK w Lesznie i Chór Miasta Grodziska Wlkp. OTTIMO dzia?aj?cy przy CK Rondo oraz Orkiestra D?ta Miasta Leszna bra?y udzia? w uroczystej Mszy ?w. w intencji Ojczyzny.

Chóry z orkiestr? pod batut? kapelmistrza p. Zbigniewa ?liwy wykona?y Msz? ?w. ks. Adama Chlondowskiego w opr. Zb. ?liwy na chór i orkiestr? d?t?. Pod batut? dyrygenta p. Bartosza ?o??dziejewskiego chóry i orkiestra wykona?y AVE MARIA PAIEN z musicalu Notre - Dame de Paris . . .

Zobacz galerię

06 Maja 2017

|

Weso?ego Alleluja!

13 Kwietnia 2017

SPOTKANIE KARNAWA?OWE 2017

"Rado?? spod kapelusza"

Pod takim has?em odby?o si? w sobot? 25.02.2017r. nasze coroczne spotkanie na zako?czenie karnawa?u. Jak zawsze by?o WSPANIALE!!!

Dzi?kujemy naszym wspania?ym go?ciom i przyjacio?om za wspóln? zabaw? i zapraszamy do obejrzenia zdj?? w wykonaniu chórzystów.

Zobacz galerię

09 Marca 2017

TRAVIATA Opera Wroc?awska

Niedziela 5.02.2017r. zapisze sie w pami?ci chórzystów, jako cudowne sp?dzenie popo?udnia we Wroc?awiu, a wieczoru w Operze Wroc?awskiej. Prze?ylismy pi?kne i wzruszaj?ce chwile na spektaklu "Traviata" Giuseppe Verdi'ego.

Prapremiera opery "La Traviata" mia?a miejsce 6 III 1853r. w Wenecji i zako?czy?a si? pora?k?. Dzi? jednak triumfuje i jest powszechnie uwa?ana za arcydzie?o.

Premiera polska ocby?a si? w Teatrze Wielkim w Warszawie 27 IV 1856r., a w Operze Wroc?awskiej 27-28 IV 2013r.

Dzi?kujemy wszystkim. którzy sprawili, ze mogli?my to arcydz. . .

Zobacz galerię

12 Lutego 2017

|

Kol?dowanie 2017

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

na kol?dowanie z Chórem Miejskim "Chopin" podczas Mszy ?w.

 

15.01.2017 godz. 11.30 w par. pw. ?w. Maksymiliana Marii Kolbego w                                                     Lesznie - Gronowie

22.01.2017 godz. 13.00 w Bazylice Mniejszej, par. pw. Sw. Miko?aja w       . . .

Zobacz galerię

12 Stycznia 2017

|

?yczenia ?wi?teczme

17 Grudnia 2016

Koncert Chóru Miejskiego CHOPIN

9 grudnia 2016r. w sali Miejskiego O?rodka Kultury w Lesznie odby? si? uroczysty koncert Chóru Miejskiego CHOPIN pod dyrekcj? Bartosza ?o??dziejewskiego na okoliczno?? wr?czenia odznaki honorowej "Zas?u?ony dla Kultury Polskiej" przyznanej chórowi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W koncercie udzia? wzi??a Orkiestra D?ta  Miasta Leszna pod batut? Zbigniewa ?liwy, która wykona?a z chórem dwa utwory.

Go?ciem specjalnym koncertu by?a znana i lubiana aktorka i piosenkarka Olga Bo?czyk, która swym recitalem u?wietni?a t? . . .

Zobacz galerię

15 Grudnia 2016

|

Ratuszowe Wieczory 2016

14 grudnia 2016r. Chór Miejski "Chopin" uswietni? spotkanie z cyklu "Ratuszowe Wieczory" organizowane przez Leszczy?skie Towarzystwo Kulturalne. Wyk?ad pt.: "Leszczy?scy ?o?nierze Armii Krajowej" wg?osi? Pan Krzysztof Handke.

Pani wiceprezes LTK Barbara G?owinkowska odczyta?a i przekaza?a list gratulacyjny na okoliczno?? wyró?nienia chóru odznak? honorow? "Zas?u?ony dla Kultury Polskiej". Koncert z tej okazji odby? si? 9.12.2016.

Bardzo dzi?kujemy

Zobacz galerię

15 Grudnia 2016

Zaproszenie na koncert!

Gor?co zapraszamy na koncert, który odbedzie si? 9 grudnia o godz. 18:00 w sali Miejskiego O?rodka Kultury w Lesznie. Koncert zorganizowany jest z okazji otrzymania przez nas  odznaczenia Mistrerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego -  odznaki honorowej "ZAS?U?ONY DLA KULTURY POLSKIEJ".

Wyst?pi?:
- Chór Miejski "Chopin" pod dyrekcj? Bartosza ?o?edziejewskiego

-Orkiestra D?ta Miasta Leszna pod dyrekcj? Zbigniewa ?liwy

- oraz go?? specjalny Olga Bo?czyk.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po odbiór darmowych wej?ci&oacut. . .

29 Listopada 2016

|

Przegl?d chórów w Olesznej 2016

7 maja 2016r Chór nasz uczestniczy? w IX Ogólnopolskim Przegl?dzie Chórów Amatorskich w Olesznej k/ ?agiewnik w I Edycji Pie?ni Maryjnych     "Mater Misericordie".

Organizatorem przegl?du by? Gminny O?rodek Kultury, Bibliotek i Sportu w ?agiewnikach, a wspó?organizatorami byli Parafia Rzymskokaolicka pw. ?w. Micha?a Archanio?a w S?upicach, Stowarzyszenie Przyjació? Chóru "Canzona",Gmina ?agiewniki i Szko?a Podstawowa im. JJanusza Korczaka w Olesznej.

Patronat Honorowy ,to MKiDN oraz ks. Biskup Ignacy Dec, Biskup ?wid. . .

Zobacz galerię

16 Listopada 2016

|

Festiwal Silesia Cantat 2016

1 pa?dziernika 2016r. chór bra? udzia? w VII Ogólnopolskim Festiwalu Chórów "SILESIA CANTAT" 2016

Organizatorami festiwalu byli: Stowarzyszenie Chór Beati Cantores, Miejski O?rodek Kultury w G?ogowie i Kolegiata Wniebowzi?cia NMP w G?ogowie.

Chóry ocenia?o 4 osobowe jury. Cz??? konkursowa odbywa?a si? w sali Miejskiego O?rodka Kultury, a uroczyste og?oszenie wyników festiwalu mia?o miejsce w Kolegiacie Wniebowzi?cia NMP w G?ogowie. Wy?piewalismy Br?zowe Pasmo.

Ka?dy chór na czas trwania festiwalu otrzyma? opieku. . .

Zobacz galerię

16 Listopada 2016

|

225 rocznica Konstytucji 3 Maja w Lesznie

3 Maja 2016r. o godz. 10.00 w Bazylice Mniejszej pw. ?w. Miko?aja w Lesznie zosta?a odprawiona uroczysta, koncelebrowana Msza ?w. w intencji Ojczyzny.

Msz? ?w. uswietnili: Orkiestra D?ta Miasta Leszna i Chór Miejski "Chopin" przy MOK w Lesznie.

Chór z Orkiestr? wykonali Msz? ?w. ks. A. Chlondowskiego w opr. na chór i orkiestr? przez Zbigniewa Sliw? oraz "Ave Maria Paien" from the musical Notre-Dame de Paris w arr.Scott'a Richards'a. Dyrygowa? Zbigniew ?liwa.

Chór pod dyrekcj? Bartosza ?o??dziejewskiego wykona? a'capella "Cantate Domino" H.. . .

Zobacz galerię

12 Maja 2016

|

?lub Agnieszki i Rados?awa

30 kwietnia 2016r. o godz. 16.00 w ko?ciele pw. ?w. Kazimierza w Lesznie

nasza chórzystka Agnieszka Ciszak i przyjaciel chóru Rados?aw

Stachowiak wst?pili w Zwi?zek Ma??enski.

Na Nowej Drodze ?ycia ?yczymy Wam dni tak pi?knych i s?onecznych, jak

dzie? Waszego ?lubu oraz dozgonnej mi?o?ci.

Zobacz galerię

01 Maja 2016

Weso?ych ?wi?t!

25 Marca 2016

Zostaw swój 1% w Lesznie

28 Lutego 2016

Ostatki

Jak zwykle w ostatni? sobot? karnawa?u spotkali?my si? z naszymi przyjació?mi,
aby pobawi? si? w dobrym towarzystwie i przy dobrej muzyce. By?o bardzo sympatycznie
i weso?o. Tradycyjnie zabaw? otworzy?, krótki wyst?p w wykonaniu naszego chóru.
Nast?pnie by?o przemówienie p. prezes oraz wspó?ny toast. Poza ta?cami by?o równie? mnóstwo innych atrakcji.  O dobr? muzyk? zadba? Grzegorz Herman,
o sprawy organizacyjne p. Hanna J?siek i p. Juianna Wo?na.
Dzi?kujemy wszystkim przyby?ym, oraz wszystkim którzy . . .

Zobacz galerię

16 Lutego 2016

|

Wesprzyj dzia?alno?? chóru

Aby?my mogli sie rozwija?, podbija? artystycznie Wasze serca,
bra? udzia? w przegl?dach
i konkursach :)
Prosimy o 1% DZI?KUJEMY! <3

16 Lutego 2016

Po?egnanie ?.p. Agrypiny Kuberkiewicz

10 Stycznia 2016

?wi?teczne ?yczenia

23 Grudnia 2015

Uroczysto?ci jubileuszowe 95 lecia chóru

Dnia 12 grudnia 2015r. odby?a si? pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Leszna ?ukasza Borowiaka, Starosty Leszczy?skiego Jaros?awa Wawrzyniaka i Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego Marka Wo?niaka

Uroczysto?? Jubileuszowa z okazji 95 lecia istnienia Chóru Miejskiego    

                "Chopin" przy Miejskim O?rodku Kultury w Lesznie

Chór pod batut? Bartosza ?o??dziejewskiego zaprezentowa? sie w krótkim koncercie, który zosta? bardzo ciep?o o. . .

Zobacz galerię

16 Grudnia 2015

|

Jubileusz 95-lecia - ZAPROSZENIE

10 Grudnia 2015

Z okazji dostojnego jubileuszu

17 Maja 2015

Odesz?a Eleonora Onyszczuk

22 Marca 2015

Chóralne ostatki

      Tradycj? nasz? ju? si? sta?o, ?e wspólnie z Przyjació?mi bawimy si? w ostatni? sobot? karnawa?u. W ten sposób dzi?kujemy sobie wzajemnie za ca?y minony rok, za wspóln? prac?, za osi?gni?cia.

     W tym roku bawili?my si? 14 lutego. Dzie? by? szczególny, bo "WALENTYNKI" tak wi?c i wystrój sali nawi?zywa? do tej tradycji. Jak zawsze rozpocz?li?my wspólnym koncertem, a pó?niej to ju? tylko zabawa, konkursy, wyst?py. Bawili?my si? do rana... Zapraszamy do galerii, tam krótka. . .

Zobacz galerię

22 Lutego 2015

|

Po?egnanie Zosi Klak

W dniu 25 stycznia 2015 zmar?a nasza Chórzystka Seniorka 

        ?p.  Z o f i a    K l a k

pogrzeb odb?dzie si? w sobot? 31 stycznia 2015

 o godz. 13.00 na cmentarzu parafialnym w Lesznie przy ul.K?kolewskiej.

 

Wszyscy powinni?my Jej towarzyszy? w tej ostatniej drodze.

 

 

28 Stycznia 2015

Najlepsze ?yczenia!

24 Grudnia 2014

Festiwal Muzyki Kameralnej i Poetów Leszczy?skich

Musica Charitativa Plakat

Zobacz galerię

20 Kwietnia 2014

Po?egnali?my naszego Koleg? Olka

Przyszli?my tu Druhu Olku, aby towarzyszy? Ci w Ostatniej Drodze! 

 Ty bowiem towarzyszy?e? nam przez lata ca?e, ?piewaj?c pi?knym basem w Chórze Miejskim CHOPIN. Swoj? przygod? ze ?piewem rozpocz??e? ju? w 1966r, ale ró?ne okoliczno?ci sprawi?y, ?e wróci?e? do nas w kwietniu 1986r. Pozosta?e? do dnia, kiedy to choroba uniemo?liwi?a. . .

12 Grudnia 2013

|

Warsztaty w Go?uchowie - relacja jednej z uczestniczek

 

    Do oddalonego o oko?o 100 km od Leszna - Go?uchowa ko?o Kalisza zjechali na kilka dni chórzy?ci „Chopina“ na kilkudniowe warsztaty muzyczne. Przebywali w pi?knym miejscu, cichym i spokojnym, w otoczeniu zieleni, przyrody w O?rodku Kultury Le?nej, dzia?aj?cym od 30 lat pod patronatem Lasów Pa?stwowych. Uczestnicy warsztatów zostali zakwaterowani w budynku edukacji le?nej, tz. . .

Zobacz galerię

19 Sierpnia 2013

|

?yczenia wielkanocne

Najserdeczniejsze ?yczenia zdrowych,
radosnych i spokojnych

?wi?t Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a tak?e odpoczynku w rodzinnym gronie ?yczy…

zarz?d Chóru
Wielkanoc 2013

27 Marca 2013

III Przegl?d Pie?ni Pasyjnej i Pokutnej w Obrze

 17 marca 2013 roku w Obrze, w ko?ciele pw. ?w. Jakuba Mniejszego Aposto?a, odby? si? III Przegl?d Pie?ni Pasyjnej i Pokutnej im. ks. Karola Antoniewicza SJ

 któremu towarzyszy?o has?o „Chóry misjom”.
                 By?a te? mo?liwo?? wsparcia dzie?a formacji katechetów w kameru?skiej diecezji Yokaduma, gdzie pracuje polski misjonarz o. Janusz Milanowski OMI.
Ko?ció? przylega do Klasztoru, któ. . .

19 Marca 2013

|

?yczenia

" Niech ?wi?ta rado?ci? wype?ni? Wasz dom

a Nowy Rok blasku doda Waszym dniom "

 

Cudownych ?wi?t Bo?ego Narodzenia,

rodzinnego ciep?a i wielkiej rado?ci

 

?yczy zarz?d Chóru  

19 Grudnia 2012

"Br?zowe pasmo " w Pradze

W dniach od 29.11 do 02.12 uczestniczyli?my w XXII Mi?dzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bo?onarodzeniowej im.Petra Ebena w Pradze.

W festiwalu bra?o udzia? 35 chórów z W?gier, Rumunii, Niemiec, Czech, S?owenii, Rosji, Estonii, Francji, Szwecji, Finlandii, Bia?orusi, Singapuru. Polsk? reprezentowa?o 7 chórów.

Wyst?pili?my w trzech koncertach:

- w przepi?knym barokowym ko?ciele ?w.Miko?aja,

- na Rynku Starego Miasta

- w Big Hall National House Smichov 

   Przygotowali?my 10 utworów.

. . .

05 Grudnia 2012

|

?lub Dyrygenta

W dniu 29 wrze?nia 2012 w Wadze Miejskiej na Starym Rynku w Poznaniu

odby?a si? uroczysto?? zawarcia zwi?zku ma??e?skiego

             Bartosza ?o??dziejewskiego z Ewelin? ?yczykowsk?

W dniu podj?cia tak wa?nej, ?yciowej  decyzji uczestniczy?a równie? delegacja naszego chóru.

 

                      Nowo?e?com sk?adamy serdeczne ?yczenia

                    . . .

Zobacz galerię

30 Września 2012

|

Wyjazd do Luboszyc

W minion? niedziel? 12 sierpnia br.Chór Miejski Chopin uczestniczy? w IV Regionalnym Festiwalu Pie?ni ?o?nierskiej i Patriotycznej - Luboszyce 2012.

Organizatorem Festiwalu by?o Stowarzyszenie Klub Seniora "Z?ota Jesie?" w Luboszycach woj.dolno?l?skie. Celem Festiwalu by?o przywrócenie blasku i ocalenie od zapomnienia przez m?ode pokolenie chlubnej tradycji, która dzisiaj ju? przesz?a do historii. Poprzez ?piewanie pie?ni (piosenek ?o?nierskich i patriotycznych) organizatorzy pragn?l. . .

Zobacz galerię

13 Sierpnia 2012

|

Dyplom za wianek.

24 czerwca brali?my udzia? w konkursie na "Naj?adniejszy Wianek ?wi?toja??ki".

Otrzymali?my dyplom za udzia? w konkursie oraz czekolad? :)

Dyplom za wianki w Górznie

Zobacz galerię

25 Czerwica 2012

Nagroda dla Dyrygenta

W dniu 3 maja na spotkaniu w Ratuszu wr?czono nagrody i gratulacje. W dziedzinie kultury nagrod? otrzyma? Dyrygent naszego Chóru, Pan Bartosz ?o??dziejewski.

W imieniu ca?ego zespo?u bardzo serdecznie gratuluj? i ?ycz? aby ta nagroda by?a dobrym zacz?tkiem do dalszych sukcesów z nami!

 

El?bieta Duda  

05 Maja 2012

?niadanie Wielkanocne w Rydzynie

10.04.2012 – wtorek

        Ju? drugi raz za?piewali?my na pro?b? cz?onków
Stowarzyszenia „Podaj r?k?”, dzia?aj?cego w Rydzynie, dla ludzi
starszych i samotnych, tym razem umilaj?c ?niadanie wielkanocne.
Zaproszono nas do Sali Wiejskiej w  K?odzie.
Zaprezentowali?my utwory o charakterze ludowym.
Repertuar: Psalm XXIX, S?u?y?em ja Tobie, Ko?ysanka, Krakowiak, Sz?a
liseczka drog?, Kurdesz, W mojem ogródeczku, Przylecieli soko?owie, It`s
me oraz Siyahamba.
 &nbs. . .

Zobacz galerię

18 Kwietnia 2012

|

Po?egnanie Druha Olka

?mier? ka?dego cz?owieka pogr??a w g?ebokim smutku przede wszystkim rodzin? i najbli?szych przyjació?. Ale bywaj? tak?e ludzie, których nag?e odej?cie stanowi niepowetowan? strat? dla du?o liczniejszego grona osób spotykaj?cych ich w swoim ?yciu.

Druh Olek Kowalewicz, którego zegnamy dzisiaj w ostatniej drodze po?wi?ci? ca?e swoje doros?e ?ycie nie tylko rodzinie i pracy, ale tak?e udziela? si? spo?ecznie kultywuj?c szlachetn? sztuk? ?piewu chóralnego.

W roku 1957 wst?pi? do leszczy?skiego chóru CHOPIN, w którym ?piewa? bez pr. . .

11 Kwietnia 2012

|

Poszukujemy by?ych ?piewaków naszego chóru

Szanowni Pa?stwo.

W zak?adce Historia/Lista cz?onków zamie?cilismy wykaz cz?onków naszego chóru od momentu jego powstania. Na podstawie dost?pnych nam materia?ów ustalilismy list? wszystkich cz?onków na 383 osoby.

Mamy jednak pe?n? swiadomo??, ?e lista ta jest niekompletna. Wp?yw na to mia?y zarówno zawierucha wojenna oraz inne niesprzyjaj?ce okoliczno?ci.

W 2015 roku przypada jubil. . .

11 Marca 2012

|

podzi?kowanie dla Dyrygenta

W imieniu wszystkich chórzystów bardzo dzi?kujemy Panu Dyrygentowi za profesjonalne przygotowanie chóru do wyst?pu w Che?mnie.

Tak czasami bywa,?e Szacowne Jury nie zawsze potrafi to zauwa?y? !? Dla nas wa?ne jest , ?e  nie zawiedli?my oczekiwa?  Dyrygenta i wykonali?my poprawnie wszystkie utwory.

Odznaczenia i nagrody s? bardzo cenne, akceptacja i uznanie Dyrygenta  -  B E Z C E N N E !!!!

Zarz?d Chóru

 

26 Stycznia 2012

Na Nowy Rok

Niech Nowy Rok przyniesie Wam rado??, mi?o??, pomy?lno?? i spe?nienie wszystkich marze?.
 A gdy si? one ju? spe?ni? niech dorzuci gar?? nowych marze?,
 bo tylko one nadaj? ?yciu sens.


 W Nowym Roku samych radosnych i szcz??liwych tylko chwil
- ?yczy Zarz?d Chóru Miejskiego "Chopin"

26 Grudnia 2011

Napisali o nas

W ostatnim wydaniu ABC pojawi? si? artyku? o naszym sukcesie w Wiedniu,

Chór Chopin   Chór Chopin

Na znak Dyrygenta, zdecydowany!!!!!

wszyscy chórzy?ci ruszyli w takt  - jak zaczarowani....  

16 Listopada 2011

Nagroda dla Pani Prezes!

Dnia 11 listopada 2011 prezes Chóru El?bieta Duda zosta?a wyró?niona przez Prezydenta miasta Leszna za aktywn? dzia?alno?? spo?eczn?.

Gratulujemy!

 

Dzi?kujemy za trud w?o?ony w ca?? prac? zwi?zan? z dzia?ano?ci? Chóru i ?yczymy ?eby nigdy nie zabrak?o si?y i determinacji! :)

 

Wyró?nienie od prezydenta

. . .

16 Listopada 2011

|

Srebrny Chór Miejski Chopin na ?wiatowym Festiwalu Chórów w Wiedniu

(Galeria)

Po blisko dwóch miesi?cach intensywnych przygotowa?, w dniu 8.X.2011 o godz. 9:00 wyruszyli?my na World Choral Festival of Adults and Seniors do Wiednia. Tego? dnia, pó?nym wieczorem zakwaterowano nas w ?wie?o otwartym MEININGER Hotel Wien Downtown ‘Franz’ w centrum Wiednia.

9.X.2011r by? dla nas pierwszym dniem wyt??onej pracy. Po ?niadaniu (w tym?e hotelu) o godz 12:30 wyjechali?. . .

Zobacz galerię

14 Pandziernika 2011

|

Udzia? Chóru w World Choral Festival of Adults and Seniors w Wiedniu

Chór Miejski CHOPIN zosta? zaproszony do udzia?u w ?wiatowym Festiwalu Chórów Osób Doros?ych i Seniorów, który odb?dzie sie w dniach od 9-11.X.2011r w Wiedniu.

Has?o festiwalu brzmi:"Muzyka jest naszym zyciem"

Dyrektorem artystycznym festiwalu b?dzie prof. Walter Zeh, wieloletni dyrygent Chóru Opery Wiede?skiej. Festiwal jest wspierany przez Austriackie Stowarzyszenie Chórów, organizacji na rzecz promowania stosu. . .

07 Pandziernika 2011

|

Jubileusz diabetyków.

W sobot?, dnia 24 wrze?nia 2011 roku w hali „Trapez” odby? si? jubileusz 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lesznie. Uroczysto?ci jubileuszowe zosta?y po??czone z obchodami ?wiatowego Dnia Walki z Cukrzyc?. Miejski chór „Chopin” zosta? poproszony o wyst?p podczas tej uroczysto?ci. Za?piewali?my utwory polskich kompozytorów: S?u?y?em ja Tobie, W mojem ogródeczku, Sz?a liseczka, Przylecieli soko?owie, Krakowiak. Niektóre utwory ludzie na widowni ?piewali razem z nami.

Oprócz naszego chóru wyst?pi. . .

27 Września 2011

|

Wakacyjne spotkania Chórzystów

 

  Sta?o si? ju? tradycj?, ?e cz?onkowie Chóru Miejskiego „Chopin” w ka?dy poniedzia?kowy wieczór w czasie wakacji, spotykaj? si? w „ogródku” na leszczy?skim Starym Rynku. Jak wiadomo w czasie wakacji nie odbywaj? si? próby chóru, a poniedzia?kowe wieczory trzeba  zagospodarowa?, prawda?

  Tak jest i w tym roku. Ka?dy, kto ma wolny czas i ochot? spotkania si? w wi?kszym gronie, mo?e do nas do??czy?. Spotkania maj? charakter otwarty .Znaczy to, ?e witamy w naszym gronie ka?dego, kto lubi w dobrym . . .

02 Sierpnia 2011

|

Warsztaty chóralne Lanckorona 2011

 

Warsztaty Chóru Miejskiego "Chopin" – Lanckorona 26–30 .06. 2011r.

   Miejscem zbiórki jak zwykle by? leszczy?ski Trapez. Wyruszyli?my w niedziel?, 26 czerwca, o godzinie 8.00 autobusem firmy John, którym oczywi?cie kierowa? Dariusz Hu?ka. Na miejsce zajechali?my ok godziny 17. Po kolacji , rozlokowaniu si?

w pokojach i rozpakowaniu baga?y zaliczyli?my pierwszy spacer – rozpoznanie terenu.

Prezes naszego chóru wyszuka?a bardzo stary, drewniany pensjonat pn &b. . .

Zobacz galerię

23 Lipica 2011

|

Youtube

Zapraszamy na nowoutworzony kana? Youtube.

Mo?na na nim pbejrze? nasze wyst?py. W tej chwili znajduje si? tam tylko kilka utworów, ale w krótce kana? si? rozwinie.

www.youtube.com/chorchopin

24 Czerwica 2011

spotkanie w Jeziorkach

W dniu 9 czerwca 2011 w Jeziorkach odby?o si? "Integracyjne spotkanie chórów leszczy?skich". Pomys?odawc? i organizatorem by? Zarz?d Chóru Miejskiego "Chopin". Jest  to kontynuacja i podtrzymanie  dobrych tradycji spotka? chóralnych. Do pierwszego projektu zaprosili?my zaprzyja?nione z nami chóry:

- Chór Mieszany "Krzemie?"z Krzemieniewa, dyrygent Hanna Markowska

- Ko?o ?piewu "Lutnia" z Osiecznej , dyrygent Maria Jankowiak 

- Towarzystwo ?piewu "Rapsodia" z Lipna , dyrygent. . .

18 Czerwica 2011

|

Konsekracja Ko?cio?a pw.?w.Kazimierza w Lesznie

3 kwietnia 2011 by? uroczystym dniem dla Parafii pw.?w Kazimierza w Lesznie. Podczas mszy ?wi?tej Arcybiskup Pozna?ski ksi?dz Stanis?aw G?decki dokona? po?wi?cenia ko?cio?a.

Msz? konsekracyjn? u?wietni? swoim ?piewem nasz chór pod przewodnictwem dyrygenta Bartosza ?o??dziejewskiego.

Z wysoko?ci balkonu pop?yn??y nuty pie?ni: Misserere, Psalmu XXIX Nie?cie chwa?? mocarze,O matko mi?o?ciwa,Krzy?u Chrystusa.

Po zako?czonej uroczysto?ci, na schodach ko?cio?a pozowali?my do wspólnej fotografii z Arcybiskupem Stanis?awem G?deckim oraz Prob. . .

Zobacz galerię

04 Kwietnia 2011

|

warsztaty w Pogorzelicy -maj 2010

Chóralne warsztaty

         Przez kilka dni na prze?omie kwietnia i maja cz?onkowie Chóru Miejskiego „Chopin” z Leszna sp?dzali czas na  próbach i wypocz. . .

Zobacz galerię

31 Marca 2011

|

Napisali o nas -Panorama Leszczy?ska

Najstarszy leszczy?ski chór ?wiczy przez koncertem z okazji 90-lecia istnienia

Chopin brzmi czasem frywolnie


         Najpierw „syczki”. Regularne „sss…” rozbrzmiewa przez kilka minut. Potem – przy akompaniamencie fortepianu – s?ycha? gromkie „?wieci, ?wieci, ?wieci, ?wieci s?onko”.

         - Nawet przy wysokich d?wi?ka. . .

30 Marca 2011

|

Wanda Stroi?ska - wspomnienie

Wspomnienie o Druhnie Prezes  Wandzie Stroi?skiej
Druhna Wanda Stroi?ska, z wykszta?cenia lekarz medycyny, a z umi?owania wielki spo?ecznik i mi?o?nik muzyki, zasili?a szeregi Chóru Miejskiego „CHOPIN” w marcu 1995roku. ?piewa?a w altach. Od samego pocz?tku da?a si? pozna? jako wspania?y organizator. Jednak obowi?zki wynikaj?ce z uprawiania swojego wymarzonego zawodu nie pozwala?y Jej w pe?ni rozwin?? skrzyde? w naszym chórze. Ale… do czasu. Ju? w roku 1998 zosta?a wybrana do zarz?du. . .

26 Marca 2011

|

Podzi?kowanie

Drodzy Druhowie!!!!

Pi?knie Wam dzi?kujemy za to,?e pami?tali?cie ,jak zawsze, o Dniu Kobiet!!! By?o nam bardzo mi?o w tym dniu. S?odycze, które od Was otrzyma?y?my, bardzo nas wzruszy?y. Jako ?ywo przypomnia?y nam stare, dobre czasy z serii "Kwiatek dla Ewy". Jeszcze raz dzi?kujemy!

Wasze Druhny   

10 Marca 2011

Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej strony internetowej.

 

07 Marca 2011

¦piewaj z nami!


Nie sam± prac± żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniał± propozycję!
Chółr Miejski Chopin przy Miejskim O¶rodku Kultury OGŁASZA NABó“R!!!
PrzyjdĽ do nas, a będziesz mółgł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza prółbami organizujemy wiele imprez, koncertółw i wyjazdółw.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Chółr Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz