Leszczyskie stowarzyszenie artystyczne im. Fryderyka Chopina

Statut stowarzyszenia

Pobierz statut w formacie *.pdf

Aktualnoci

Sprawozdanie finansowe za 2020r.

Sprawozdanie finansowe za 2020r.

1. Informacje o wszelkich zobowi?zaniach finansowych, w tym z tytu?u d?u?nych instrumentw finansowych, gwarancji i por?cze? lub zobowi?za? warunkowych nieuwzgl?dnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelno?ci zabezpieczonych rzeczowo;
Stowarzyszenie nie posiada ?adnych zobowi?za? z tytu?u d?u?nych instrumentw finansowych, gwarancji i por?cze? lub zobowi?za? warunkowych nieuwzgl?dnionych w bilansie. Jedyne zobowi?zania finansowe organizacji opisane s? w cz??ci: Uzupe?niaj?ce dane o aktywach i pasywach.

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytw udzielonych cz?onkom organw administruj?cych, zarz?dzaj?cych i nadzoruj?cych, ze wskazaniem oprocentowania, g?wnych warunkw oraz wszelkich kwot sp?aconych, odpisanych lub umorzonych, a tak?e zobowi?za? zaci?gni?tych w ich imieniu tytu?em gwarancji i por?cze? wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty og?em dla ka?dej kategorii;
Organizacja nie udziela kredytw cz?onkom organw administruj?cych, zarz?dzaj?cych i nadzoruj?cych, a tak?e nie ma zobowi?za? zaci?gni?tych w ich imieniu tytu?em gwarancji i por?cze? wszelkiego rodzaju

3. Uzupe?niaj?ce dane o aktywach i pasywach;
Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krtkoterminowe" sk?adaj? si? ?rodki na kontakch bankowych.

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodw ze wskazaniem ich ?rde?, w tym w szczeglno?ci informacje o przychodach wyodr?bnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytu?u sk?adek cz?onkowskich i dotacji pochodz?cych ze ?rodkw publicznych;
Przychody dzia?alno?ci statutowej:
I. Nieodp?atnej dzia?alno?ci po?ytku publicznego
- przychody statutowe 6 251,61 z?
- przychd z PIT 1% 3 793,10 z?
- sk?adki cz?onkowskie: 933,00 z?
- dotacje 10 000,00 z?
- przychd finansowy 22,84 z?
Suma: 21 000,55 z?
II. Odp?atnej dzia?alno?ci po?ytku publicznego przychd statutowy-projekty 1 740,00 z?
Suma: 1 740,00 z?

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztw; Koszty dzia?alno?ci statutowej:
I. Nieodp?atnej dzia?alno?ci po?ytku publicznego
- koszty finansowane ze sk?adek: 515,00 z?
- koszty finan. admin.prowizje,sp?aty 249,57 z?
Suma: 764,57 z?
II. Odp?atnej dzia?alno?ci po?ytku publicznego - projekty. koszty statutowe 18 243,75 z?
Suma: 18 243,75 z?

6. Dane o ?rd?ach zwi?kszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego,

7. Je?eli jednostka posiada status organizacji po?ytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodw i poniesionych kosztw z tytu?u 1% podatku dochodowego od osb fizycznych oraz sposobu wydatkowania ?rodkw pochodz?cych z 1% podatku dochodowego od osb fizycznych;
Stowarzyszanie od 27.10.2015r. posiada status organizacji po?ytku publicznego.

8. Inne informacje ni? wymienione w pkt 1-7, je?eli mog?yby w istotny sposb wp?yn?? na ocen? sytuacji maj?tkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i obja?nienia wymienione w za??czniku nr 1 do ustawy, o ile maj? zastosowanie do jednostki.
Wynik finansowy brutto - nadwy?ka przychodw nad kosztami za rok bie??cy wynosi 3732,23 z?

Sprawozdanie finansowe za 2020r.

1. Informacje o wszelkich zobowi?zaniach finansowych, w tym z tytu?u d?u?nych instrumentw finansowych, gwarancji i por?cze? lub zobowi?za? warunkowych nieuwzgl?dnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelno?ci zabezpieczonych rzeczowo;
Stowarzyszenie nie posiada ?adnych zobowi?za? z tytu?u d?u?nych instrumentw finansowych, gwarancji i por?cze? lub zobowi?za? warunkowych nieuwzgl?dnionych w bilansie. Jedyne zobowi?zania finansowe organizacji opisane s? w cz??ci: Uzupe?niaj?ce dane o aktywach i pasywach.

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytw udzielonych cz?onkom organw administruj?cych, zarz?dzaj?cych i nadzoruj?cych, ze wskazaniem oprocentowania, g?wnych warunkw oraz wszelkich kwot sp?aconych, odpisanych lub umorzonych, a tak?e zobowi?za? zaci?gni?tych w ich imieniu tytu?em gwarancji i por?cze? wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty og?em dla ka?dej kategorii;
Organizacja nie udziela kredytw cz?onkom organw administruj?cych, zarz?dzaj?cych i nadzoruj?cych, a tak?e nie ma zobowi?za? zaci?gni?tych w ich imieniu tytu?em gwarancji i por?cze? wszelkiego rodzaju

3. Uzupe?niaj?ce dane o aktywach i pasywach;
Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krtkoterminowe" sk?adaj? si? ?rodki na kontakch bankowych.

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodw ze wskazaniem ich ?rde?, w tym w szczeglno?ci informacje o przychodach wyodr?bnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytu?u sk?adek cz?onkowskich i dotacji pochodz?cych ze ?rodkw publicznych;
Przychody dzia?alno?ci statutowej:
I. Nieodp?atnej dzia?alno?ci po?ytku publicznego
- przychody statutowe 6 251,61 z?
- przychd z PIT 1% 3 793,10 z?
- sk?adki cz?onkowskie: 933,00 z?
- dotacje 10 000,00 z?
- przychd finansowy 22,84 z?
Suma: 21 000,55 z?
II. Odp?atnej dzia?alno?ci po?ytku publicznego przychd statutowy-projekty 1 740,00 z?
Suma: 1 740,00 z?

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztw; Koszty dzia?alno?ci statutowej:
I. Nieodp?atnej dzia?alno?ci po?ytku publicznego
- koszty finansowane ze sk?adek: 515,00 z?
- koszty finan. admin.prowizje,sp?aty 249,57 z?
Suma: 764,57 z?
II. Odp?atnej dzia?alno?ci po?ytku publicznego - projekty. koszty statutowe 18 243,75 z?
Suma: 18 243,75 z?

6. Dane o ?rd?ach zwi?kszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego,

7. Je?eli jednostka posiada status organizacji po?ytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodw i poniesionych kosztw z tytu?u 1% podatku dochodowego od osb fizycznych oraz sposobu wydatkowania ?rodkw pochodz?cych z 1% podatku dochodowego od osb fizycznych;
Stowarzyszanie od 27.10.2015r. posiada status organizacji po?ytku publicznego.

8. Inne informacje ni? wymienione w pkt 1-7, je?eli mog?yby w istotny sposb wp?yn?? na ocen? sytuacji maj?tkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i obja?nienia wymienione w za??czniku nr 1 do ustawy, o ile maj? zastosowanie do jednostki.
Wynik finansowy brutto - nadwy?ka przychodw nad kosztami za rok bie??cy wynosi 3732,23 z?

| Powrt

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz