Leszczyskie stowarzyszenie artystyczne im. Fryderyka Chopina

Statut stowarzyszenia

Pobierz statut w formacie *.pdf

Aktualnoci

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020

Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne

im. Fryderyka Chopina

64-100 Leszno ul. Jana Ostroroga 68/5

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020

                                                                                                                                                    

 

              Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina  powsta?o z inicjatywy cz?onkw Chru Miejskiego Chopin.

              W dniu 11 maja 2012 r. decyzj? S?du Rejonowego IX Wydzia? Gospodarczy w Poznaniu  Stowarzyszenie zosta?o wpisane do Krajowego Rejestru S?dowego  pod numerem
KRS 0000420287

              Po tym dniu, pierwszy Zarz?d Stowarzyszenia rozpocz?? swoj?  statutow? dzia?alno??.

              W dniu 27 pa?dziernika 2015 r Stowarzyszenie wpisano do KRS jako Organizacj? Po?ytku Publicznego (opp)

 

              G?wnym i podstawowym obowi?zkiem Stowarzyszenia jest wspieranie dzia?alno?ci artystycznej i organizacyjnej Chru Miejskiego Chopin.

 

Cz??? I

   

1.      Liczba cz?onkw czynnych na koniec roku 2020 ? 28, w tym 1 cz?onek honorowy. Dodatkowo w spisie widniej? jeszcze  3 osoby, ktre nie s? aktywne. Zgodnie z uchwa?ami zarz?du przyj?to  3 nowych cz?onkw.


2.      Liczba zebra? 2019 r.:

?         Walne Zgromadzenie Cz?onkw (12.09.2020 r.) ? 1,     

?         zebrania zarz?du - 4 ( w tym wsplnie z p. prezes Chru)


3.      Szkolenia online

         a) prezes ?

?          'Rozwi?zania Urz?du Miasta Leszna dla organizacji pozarz?dowych w czasie pandemii,

?         "Planowanie strategiczne w organizacji",


         b) konsultacje skarbnika i prezesa z ksi?gowym

       

4.      Sprawozdawczo??.

Wys?ano:

  • do US CIT ,
  • do US przez ePUAP sprawozdanie finansowe za 2018 r.,
  • do Narodowego Instytutu Wolno?ci sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne przez generator.


Na dzie? 31 grudnia 20120 r. nie posiadamy nierozliczonych ?rodkw bud?etowych oraz nie posiadamy ?rodkw trwa?ych. Stowarzyszenie nie zalega z p?atno?ciami wobec ZUS i US. Do US odprowadzono podatek od 2 umw o dzie?o.


5.      Przygotowano dokumentacj? do Ministerstwa Kultury o nadane chrowi Br?zowego Medalu Zas?u?ony Kulturze - Gloria Artis. Przyznano 31 stycznia 2020 r.

6.      Przygotowano dokumentacj? do Urz?du Marsza?kowskiego o nadanie chrowi Odznaki  Honorowej Zas?u?ony za Zas?ugi dla Wojewdztwa Wielkopolskiego. Przyznano kwiecie? 2020 r.

7.      W 2020 r. roku, na wniosek Towarzystwa Kulturalnego w Lesznie przyznano chrowi odznaczenie "Zas?u?ony dla Kultury Polskiej"

 

Inne dzia?ania w 2019 r. :

A/

?         przygotowywano notatki do lokalnych mediw: Leszczyniak. ABC, Panorama Leszczy?ska, facebook,

?         prowadzono szeroko zakrojon? akcj? w celu pozyskania wp?at z 1 % z podatku. W 2020 r, pozyskali?my 3793,10. Dla porwnania podam, ?e w 2019 r otrzymali?my 1771, a w 2018 tylko 400 z?,

?         udzia? chrzystw w zabawie karnawa?owej w restauracji "Finezja",

?         odbyli?my kilka wizyt u potencjalnych darczy?cw,przeprowadzono rozmowy z r?nymi osobami,

?         11-13 oraz 19-20.09 - odby?y si? jubileuszowe warsztaty w Osiecznej -"Doskonalimy swj warsztat pracy z naszym patronem Fryderykiem Chopinem".

?         przygotowanie wnioskw do Urz?du Miasta Leszna o przyznanie nagrd dla 3 osb z okazji 100-lecia chru. Odmownie.

 

B/ 

Dzia?ania zwi?zane z projektem ?Monografia na okoliczno?? 100-lecia istnienia Chru Miejskiego Chopin?.


            29 listopada 2018 r. na zebraniu zarz?dw stowarzyszenia i chru podj?to decyzj? dotycz?c? wydania monografii przedstawiaj?cej stuletni okres dzia?ania chru. W celu pozyskania ?rodkw finansowych na ten cel, LSA  przyst?pi?o do otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zada? publicznych Miasta Leszna z zakresu kultury (Zadania z zakresu kultury i sztuki - wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych). Na opracowanie i wydruk monografii wnioskowali?my 11.000 z? dotacji (3500 z? ? opracowanie monografii, 7.500 z? - wydruk). Pozosta?e koszty: recenzja i z?o?enie ksi??ki, korekta, skany, ksero, itp., zamierzali?my pokry? g?wnie z wp?at z 1%. W wyniku rozstrzygni?cia konkursu otrzymali?my 3000 z?. Kwota ta nie pokrywa?a kosztw opracowania monografii, nie mwi?c ju? o drukowaniu, st?d po wielu konsultacjach, postanowili?my zwrci? t? kwot? do Urz?du Miasta i ponownie przyst?pi? do konkursu w grudniu 2019 r.

            W dalszym ci?gu szukali?my ?rodkw finansowych. ?rodki z 2019 r. , w tym z 1 % i od darczy?cw przesun?li?my na 2020 rok na wydanie monografii.

            W 2020 roku, w ramach nowego projektu "100 lat chru Chopin" otrzymali?my z Urz?du Miasta 7000,00 z?. W ramach wk?adu osobowego (wolontariat), w dalszym szukali?my materia?w do monografii, segregowali?my je, odbyli?my wiele spotka? i konsultacji z autork? monografii oraz w?a?cicielem drukarni.  Bezp?atnie podj?li?my si? koordynowania dzia?a? zwi?zanych z monografi?, sami wykonali?my projekt ok?adki. Wiele godzin przeznaczono na uzupe?nienie list cz?onkw w ca?ym stuleciu. Sporo czasu zaj??o nam sprawdzanie i uzyskanie w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina wizerunku Chopina (na ok?adk?). Poza tym wyst?pili?my z wnioskiem (wszystko elektronicznie) do Biblioteki Narodowej o nadanie do monografii tzw. numeru ISBN.

            W celu potwierdzenia wk?adu osobowego na realizacj? tego projektu, zawarli?my umowy wolontariackie (praca wykonana bezp?atnie) z 5 osobami. Wszystkie osoby musia?y wype?ni? kart? pracy .

            W grudniu 2020 r.  wydrukowano 500 sztuk monografii.


C/

 

Dzia?ania zwi?zane z projektem "Doskonalimy swj warsztat pracy z naszym patronem Fryderykiem Chopinem"

 

            W 2020 r. stowarzyszenie realizowa?o tak?e drugi projekt "Doskonalimy swj warsztat pracy z naszym patronem Fryderykiem Chopinem". Projekt mia? by? realizowany w Warszawie i ?elazowej Woli. Wszystko by?o ju? zorganizowane: opracowano szczeg?owy plan dzia?a? na poszczeglne dni, wyszukano noclegi (wp?acono zaliczk?), zarezerwowano autokar, zarezerwowano przewodnika. Otrzymali?my dotacj? z Urz?du Marsza?kowskiego w wysoko?ci 3000 z?. Ze wzgl?du na pandemi? nasz plan nie mg? by? zrealizowany.

            Po konsultacjach opracowano plan B - czyli warsztaty w Osiecznej.

            W rezultacie zaplanowane dzia?ania odbywa?y si? bez zak?ce?. Cudowna atmosfera pe?na ?yczliwo?ci, pi?kna pogoda i absolutne nastawienie uczestnikw na dzia?anie spowodowa?y, ?e ten wyjazd pozostanie nam na d?ugo w pami?ci. Dodatkowym elementem kojarz?cym nam si? z tym wyjazdem jest zapewne  pi?kny utwr, ktry tak wytrwale ?wiczyli?my.

 

            Podsumowuj?c oba projekty chcia?bym powiedzie?, ze osobi?cie mam ogromn? satysfakcj?, ?e do obu projektw nie by?o ?adnych uwag, a w konsekwencji otrzymali?my dofinansowanie.  Bez uwag przyj?to te? nasze sprawozdania.  Projekty ko?czy?y si? w grudniu 2020, a sprawozdania by?y wysy?ane w styczniu 2021 r. Ale to wcale nie znaczy, ?e by?o ?atwo.


Cz??? II

Koncerty chru:

?         05.01. ? Koncert kol?dowy w Ko?ciele w Dopiewie.

?         17.01. - wyst?p chru wraz z orkiestr? d?t? Miasta Leszna na koncercie z okazji setnej rocznicy powrotu Leszna do Macierzy,

?         25.01. - Koncert w GOK w Lipnie. Przegl?d kol?d i pastora?ek "Chrem kol?dy ?piewajmy",

?         22.08 - koncert chru w ko?ciele na Gronowie z okazji 50-lecia po?ycia ma??e?skiego naszych chrzystw,

Zarz?d Stowarzyszenia  b a r d z o  d z i ? k u j e  wszystkim, ktrzy w r?ny sposb przyczynili si? do realizacji zada? statutowych, a w szczeglno?ci  chcia?am podzi?kowa? prezesowi chru Juliannie Wo?niak, ktra dostarcza?a mi r?ne materia?y, doradza?a i wspiera?a mnie, a tak?e Jurkowi Anderszowi za gigantyczn? prac? zwi?zan? ze zbieraniem i archiwizowaniem materia?w do monografii i sta?e wspieranie mnie w dzia?aniach w stowarzyszeniu. Dzi?kuj? tym osobom, ktre wspiera?y nas w kampanii 1 % z podatku. Dzi?kuj? tak?e panu dyrygentowi za owocn? wsp?prac?.

 

 

                                                                                                               Sporz?dzi?a:                                                

                                                                                               prezes LSA   Irena Sierpowska-Glapiak

                        

 

 

 

Leszno  14 czerwca 2021 r.
| Powrt

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz