Leszczyskie stowarzyszenie artystyczne im. Fryderyka Chopina

Statut stowarzyszenia

Pobierz statut w formacie *.pdf

Aktualnoci

Sprawozdanie Finansowe 2019

Sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1)

Nazwa, siedziba i adres

Nazwa organizacji:

im. Fryderyka Chopina

Kraj:

Polska

Województwo:

Wielkopolskie

Powiat:

m.Leszno

Gmina:

m. Leszno

Ulica:

Ostroroga

nr domu

68

nr lokalu

5

Miejscowo??:

Leszno

Kod pocz.

64-100

Poczta:

Leszno

Numer we w?a?ciwym rejestrze s?dowym albo ewidencji

NIP:

6972305782

KRS:

420287

2)

Wskazanie czasu trwania dzia?alno?ci jednostki, je?eli jest ograniczony

Czas trwania dzia?alno?ci jednostki jest nieograniczony

3)

Wskazanie okresu obj?tego sprawozdaniem finansowym;

Data pocz?tkowa okresu, za który sporz?dzono sprawozdanie:

01.01.2019

Data ko?cowa okresu, za który sporz?dzono sprawozdanie:

31.12.2019

Data sporz?dzenia sprawozdania finansowego:

30.03.2020r.

Wariant sprawozdania:

4)

„Sprawozdanie finansowe zosta?o sporz?dzone przy za?o?eniu kontynuowania dzia?alno?ci

obejmuj?cej okres nie krótszy ni? jeden rok od dnia bilansowego w nie zmniejszonym istotnie

zakresie. Nie istniej? równie? ?adne okoliczno?ci wskazuj?ce na zagro?enie kontynuowania

dzia?alno?ci

5)

Omówienie przyj?tych zasad (polityki) rachunkowo?ci, w zakresie w jakim ustawa pozostawia

jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (tak?e amortyzacji),

ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporz?dzenia sprawozdania finansowego

Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne

Stowarzyszenie sporz?dza jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z ustaw? o rachunkowo?ci. Sprawozdanie obejmuje bilans, rach. ZiS, informacje dodatkowe. W sprawozdaniu wykazuje si? dane w z?otych i groszach. Odbiorcami informacji s?: zarz?d, komisja rewizyjna, cz?onkowie stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie posiada aktywów trwa?ych. Posiada aktywa obrotowe w postaci ?rodków pieni??nych w walucie polskiej na rachunku bankowym i w kasie Stowarzyszenia. Ksi?gi rachunkowe powinny by? trwale oznaczone pe?n? nazw? stowarzyszenia. Karty kontowe wyra?nie oznaczone co do roku obrotowego i przechowywane starannie w ustalonej kolejno?ci. Ksi?gi rachunkowe prowadzone s? w siedzibie stowarzyszenia przez skarbnika.Ksi?ga g?ówna tworzona jest przez konta syntetyczne uj?te w planie kont. Konta ksi?gi ujmuj? zapisy w uj?ciu systematycznym i w kolejno?ci chronologicznej. Na podstawie zapisów na kontach ksi?gi g?ównej sporz?dza si? na koniec okresu sprawozdawczego zestawienie obrotów i sald.Ksi?gi rachunkowe prowadzone s? metod? tradycyjn?.

Sprawozdanie sporz?dzone zgodnie z Za??cznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowo?ci

Wykaz zbiorów danych tworz?cych ksi?gi rachunkowe ewidencjonowane s? na kartach kontowych. Obroty gotówkowe ujmuje si? w ksi?gach rachunkowych pod dat? rzeczywistego przychodu lub rozchodu,niedobory i nadwy?ki gotówki ujmuje si? pod dat? ich ujawnienia. Konta ksi?gi g?ównej (syntetyczne) numeruje si? cyframi trzycyfrowymi, gdzie pierwsza wskazuje na przynale?no?? do zespo?u. Dwie pozosta?e cyfry s? zapisywane wed?ug utworzonego przez Stowarzyszenie planu kont. Na potrzeby dzia?alno?ci Stowarzyszenia utworzono w planie kont konta syntetyczne i konta analityczne. Podstaw? zapisu w ksi?gach rachunkowych s? dowody ksi?gowe stwierdzaj?ce dokonanie operacji gospodarczej zwane dalej "dochodami ?ród?owymi", które dziel? si? na zewn?trzne i wewn?trzne. Maj? by? one rzetelne, zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji, kompletne oraz wolne od b??dów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach ksi?gowych wymazywania i przeróbek. B??dy w dowodach ?ród?owych zewn?trznych koryguje si? not? koryguj?c?.

Dowody ksi?gowe otrzymane po zako?czeniu danego miesi?ca wprowadza si? do ksi?g nast?pnego miesi?ca. Klasyfikacja kosztów nie zale?y od rodzaju kosztów tylko od jego przeznaczenia. Ewidencj? i rozliczanie kosztów prowadzi si? na kontach zespo?u 4 i 5 zgodnie z planem kont. Wynik finansowy prezentowany jest w jednym z elementów sprawozdania finansowego w rachunku wyników. Stanowi on ró?nic? mi?dzy przychodami a kosztami. W rachunku wyników wykazuje si? przychód i zyski oraz koszty i straty za poprzedni i bie??cy rok obrotowy. Na wynik finansowy brutto sk?adaj? si?: wynik finansowy na dzia?alno?ci statutowej, minus koszty administracyjne, plus pozosta?e przychody, minus pozosta?e koszty, plus przychody finansowe, minus koszty finansowe.

Warto?ci niematerialne i prawne wycenia si? wed?ug ceny nabycia. ?rodki trwa?e s? wyceniane w cenie nabycia. ?rodki trwa?e w budowie wycenia si? w wysoko?ci ogó?u kosztów pozostaj?cych w bezpo?rednim zwi?zku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Inwestycje d?ugoterminowe wycenia si? wed?ug ceny nabycia. Inwestycje krótkoterminowe wycenia si? wed?ug warto?ci nominalnej. Nale?no?? wycenia si? w kwotach wymaganej zap?aty. ?rodki pieni??ne w walucie polskiej wykazuje si? w warto?ci nominalnej. Kapita?y (fundusze) w?asne ujmuje si? w ksi?gach rachunkowych w warto?ci nominalnej wed?ug ich rodzajów i zasad okre?lonych przepisami prawa lub statutu. Kapita? stowarzyszenia wykazuje si? w wysoko?ci okre?lonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze s?dowym. Zobowi?zania szczegó?woe wobec bud?etu zosta?y wycenione na dzie? bilansowy w kwocie wymaganej zap?aty. Stowarzyszenie sporz?dza jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z ustaw? o rachunkowo?ci i wg wzorów i zakresu okre?lonych w ww. ustawie. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia obejmuje: ·

| Powrt

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz