Leszczyskie stowarzyszenie artystyczne im. Fryderyka Chopina

Statut stowarzyszenia

Pobierz statut w formacie *.pdf

Aktualnoci

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

 

Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina powsta?o z inicjatywy

cz?onków Chóru Miejskiego Chopin.

W dniu 11 maja 2012 r. decyzj? S?du Rejonowego IX Wydzia? Gospodarczy w Poznaniu

Stowarzyszenie zosta?o wpisane do Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem

KRS 0000420287

Po tym dniu, pierwszy Zarz?d Stowarzyszenia rozpocz?? swoj? statutow? dzia?alno??.

W dniu 27 pa?dziernika 2015 r Stowarzyszenie wpisano do KRS jako Organizacj? Po?ytku

Publicznego (opp)

G?ównym i podstawowym obowi?zkiem Stowarzyszenia jest wspieranie dzia?alno?ci

artystycznej i organizacyjnej Chóru Miejskiego Chopin.

Cz??? I

1. Liczba cz?onków no koniec roku 2019 – 30, w tym 1 cz?onek honorowy. W 2019 r.,

zgodnie z uchwa?ami zarz?du, uporz?dkowano list? cz?onków: przyj?to 5 osób,

zrezygnowa?y 4 osoby, 1 osoba zmar?a, 2 osoby skre?lono.

2. Liczba zebra? 2019 r.:

 Walne Zgromadzenie Cz?onków (10.06.2019 r.) – 1,

a) uzupe?niaj?ce wybory do Komisji Rewizyjnej,

b) wys?anie dokumentacji do KRS w sprawie zmian w komisji rewizyjnej,

c) nadanie godno?ci cz?onka honorowego stowarzyszenia

 zebrania zarz?du - 6 ( w tym wspólnie z zarz?dem Chóru)

3. Szkolenia:

a) prezes – webinarium: „Sprawozdania OPP za 2018 r.” (strona internetowa NIW),

szkolenie w Urz?dzie Miasta- „Nowe zasady aplikowania w otwartych konkursach

ofert do jednostek samorz?du terytorialnego”, spotkanie z prawnikiem Centrum Biznesu

w sprawie RODO i obs?uga nowego generatora ofert eNGO

b) skarbnik – „Wprowadzenie do rachunkowo?ci” i szkolenie dotycz?ce ksi?gowo?ci

4. Sprawozdawczo??.

Wys?ano:

 do US CIT,

 do US przez ePUAP sprawozdanie finansowe za 2018 r,

 

 do Narodowego Instytutu Wolno?ci sprawozdanie finansowe i sprawozdanie

merytoryczne.

Na dzie? 31 grudnia 2019 r. nie posiadamy nierozliczonych ?rodków bud?etowych oraz nie

posiadamy ?rodków trwa?ych. Stowarzyszenie nie zalega z p?atno?ciami wobec ZUS i US.

Informacja niniejsza zosta?a sporz?dzona w oparciu o bie??ce zapisy oraz sprawozdanie

finansowe Stowarzyszenia.

5. Zakupiono urz?dzenie cyfrowe do nagrywania i odtwarzania ?piewu.

6. Powo?ano pe?nomocnika do podpisywania umów w imieniu Leszczy?skiego

Stowarzyszenia Artystycznego z cz?onkami zarz?du stowarzyszenia.

Inne dzia?ania w 2019 r. :

A/

 2.03.2019 r. Chopinowskie ostatki, czyli karnawa?owe spotkanie chórzystów i

zaproszonych go?ci przy muzyce, pod nazw? HOLLYWOOD.

 15-17.03.2019 r. wiosenne warsztaty wokalne w Trzcinowym Zak?tku w Miastku k/

Brenna,

 18.05.2019 r. udzia? przedstawicieli stowarzyszenia w Dniu Europy na leszczy?skim

rynku, w ramach których zorganizowano Targi Organizacji Pozarz?dowych.

 19.05. udzia? przedstawicieli chóru w koncercie Orkiestry D?tej Miasta Leszna oraz w

spotkaniu z okazji jej jubileuszu 25 – lecia dzia?alno?ci,

 1.06. 2019 r. udzia? delegacji chóru w obchodach jubileuszu 60 – lecia dzia?alno?ci Chóru

M?skiego im. K. Kurpi?skiego we W?oszakowicach,

 24.06. 2019 r. spotkanie chórzystów w ogródku restauracji „Antidotum” na leszczy?skim

rynku z okazji zako?czenia roku artystycznego 2018/2019

 14.09.2019 r. udzia? cz?onków stowarzyszenia w festynie ngo – Aktywne Obywatelskie

Leszno, gdzie reprezentowali?my dorobek chóru, zach?cali?my do wst?pienia w nasze

szeregi, informowali?my o przypadaj?cym w 2020 r. 100-leciu chóru. Na t? okoliczno??

zosta? sporz?dzony nowy baner, który zaprojektowa?a nasza kole?anka chórzystka. W

tym dniu Chór zaprezentowa? si? na scenie przed stadionem im. Alfreda Smoczyka.

 16.09. 2019 r. w ramach AOL wraz z Leszczy?skim Stowarzyszeniem Artystycznym im. Fr.

Chopina (LSA) zorganizowano otwart? prób? chóru dla mieszka?ców Leszna i okolic.

 11 – 13.10. 2019 r. jesienne warsztaty wokalne w Trzcinowym Zak?tku w Miastku k/

Brenna,

 27.11. 2019 r. udzia? delegacji chóru w uroczysto?ci jubileuszu 50 – lecia dzia?alno?ci

Leszczy?skiego Towarzystwa Kulturalnego (LTK)

 9.12. 2019 r. wspólne ubieranie miejskiej choinki z organizacjami pozarz?dowymi NGO,

przed stadionem im. Alfreda Smoczyka,

 30.12. Spotkanie ?wi?teczno–noworoczne chórzystów. Zako?czenie roku 2019

 

B/

Dzia?ania zwi?zane z projektem „Monografia na okoliczno?? 100-lecia istnienia Chóru Miejskiego

Chopin”.

29 listopada 2018 r. na zebraniu zarz?dów stowarzyszenia i chóru podj?to decyzj? dotycz?c?

wydania monografii przedstawiaj?cej stuletni okres dzia?ania chóru. W celu pozyskania ?rodków

finansowych na ten cel, LSA przyst?pi?o do otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji

zada? publicznych Miasta Leszna z zakresu kultury (Zadania z zakresu kultury i sztuki -

wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych). Z przyznanej dotacji zrezygnowali?my,

Ponadto, w celu pozyskania dodatkowych ?rodków finansowych, wystosowali?my i

osobi?cie dostarczyli?my 40 listów, oraz wys?ali?my oko?o 200 maili do potencjalnych

darczy?ców. Wsparcie otrzymali?my tylko z 3 instytucji: Gabinet Chirurgi Urazowo-

Ortopedycznej, Us?ugi Logopedyczno-Pedagogiczny i firma Gaster Sól.

W ramach wk?adu osobowego (wolontariat), wykonali?my bardzo du?o pracy:

przeznaczyli?my wiele godzin na wyszukiwanie i spisywanie materia?ów w ró?nych instytucjach,

w mediach lokalnych i na portalach og?osili?my zbiórk? materia?ów dotycz?cych dzia?a? chóru,

osobi?cie odbierali?my materia?y od by?ych cz?onków chóru i ich rodzin, dokonali?my

wielogodzinnej segregacji materia?ów (spisy rocznikami) w celu wyeliminowania tych, które

znajduj? si? w kronikach, redagowali?my pisma, og?oszenia, ulotki, przygotowali?my plakaty z

pro?b? o przeznaczenie 1% podatku na publikacj? monografii. Bezp?atnie podj?li?my

si? koordynowania dzia?a? zwi?zanych z monografi?, sami wykonamy projekt ok?adki.

Sukcesywnie dostarczali?my posegregowane materia?y i wysy?ali?my zdj?cia autorce monografii.

1. Korespondencja do instytucji. Wys?ali?my listy z pro?b? o wsparcie finansowe, m. in. do:

Federacji Zwi?zków Zawodowych Kolejarzy w Warszawie, bank BNP Paribas, Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starosty Leszczy?skiego, Urz?du Miasta, PKP Linie

Kolejowe Ostrów Wlkp.

2. Artyku?y do gazet ABC, Panoramy Leszczy?skiej, elki, na portal Leszno24.pl, facebook.

3. Spotkania m. in.: wizyta w PKP Leszno, spotkania z dyrektorem MOK w sprawie

monografii i organizacji uroczysto?ci 100-lecia chóru, z w?adzami samorz?dowymi, ngo,

PISOP, z autork? monografii, drukarni?.

4. Zbieranie i archiwizacja materia?ów. Oprócz dzia?a? wymienionych wy?ej:

 nawi?zali?my kontakt z panem Januszem Skrzypczakiem z Galerii 1001 drobiazgów, który

w swoich zasobach posiada materia?y zwi?zane z chórem Chopin. Zrobili?my zdj?cia i

wys?ali?my autorce monografii.

 od by?ej chórzystki otrzymali?my bardzo cenny nabytek – grot wraz z or?em do sztandaru

Ko?a Kolejarzy Chopin w Lesznie,

 w muzeum odnale?li?my materia?y z lat mi?dzywojennych (ok. 500 stron), Wszystkie

przejrzeli?my i wynotowali?my informacje, które nas zainteresowa?y.

5. Kampania 1 % z podatku. W celu pozyskania dodatkowych ?rodków finansowych na

wydanie monografii podj?li?my bardzo szerok? kampani? zwi?zan? z 1%.

6. Nawi?zanie wspó?pracy z Muzeum Okr?gowym w Lesznie: wys?ali?my pismo w sprawie

udost?pnienia materia?ów zwi?zanych z chórem Chopin oraz wypo?yczenia sztandaru na

uroczysto?? stulecia chóru, wykonali?my zdj?cia sztandaru, podpisali?my umow?

 

dotycz?c? przekazania grota wraz z or?em do sztandaru Ko?a Kolejarzy Chopin w Lesznie

oraz dokumentacji z lat 1925 – 1938.

7. W dniach od 18.11 – 17.12.2019 r. pracowali?my nad nowym projektem zwi?zanym z

monografi?. 18.12. wys?ali?my nowy projekt do Urz?du Miasta Leszna. W wyniku

nowego projektu otrzymali?my dotacj? na wydanie monografii.

Cz??? II

Koncerty chóru:

 06.01. – Parafia ?w. Marcina w Wilkowicach; ko?ció? pw. ?w. Teresy Benedykty. Koncert

kol?d podczas i po Mszy ?w.

 13.01. Parafia pw. Niepokalanego Pocz?cia NMP w Lasocicach; Koncert kol?d podczas i

po Mszy ?w.

 20.01. – Parafia pw. ?w. Maksymiliana Marii Kolbego Leszno – Gronowo; Koncert kol?d

podczas i po Mszy ?w.

 27.01. – Parafia pw. ?w. Ma?gorzaty, Fara w Gostyniu. Koncert kol?d podczas i po Mszy

?w.

 24.02. – Koncert rozrywkowy w Bibliotece Ratuszowej. Organizatorzy: Miejska Biblioteka

Publiczna im. Stanis?awa Grochowiaka i chór. Go?? specjalny – leszczy?ski poeta Gabriel

Roszak

 14.04. Niedziela Palmowa, oprawa Mszy ?w. w ko?ciele parafialnym p.w. ?w.

Maksymiliana Marii Kolbego w Lesznie - Gronowie

 19.05. Krótki koncert chóru na leszczy?skim rynku na zako?czenie Dni Leszna. Chór

zaprezentowa? si? w repertuarze rozrywkowym.

 9.08. Udzia? chóru w obchodach jubileuszu 5 – lecia dzia?alno?ci Domu Opieki SENIOR w

Mórkowie. Oprawa Mszy ?w. i koncert rozrywkowy dla pracowników i podopiecznych.

 14.09. udzia? w festynie organizacji pozarz?dowych NGO pod nazw? Aktywne

Obywatelskie Leszno (AOL). Chór zaprezentowa? si? na scenie przed stadionem im.

Alfreda Smoczyka.

 19-20.10.(wyjazd 18.10) udzia? w X Mi?dzynarodowym Chóralnym Festiwalu Pie?ni

Maryjnej Cz?stochowa – Kozieg?owy 2019

 18.12. koncert w Ratuszu na zaproszenie LTK. U?wietnienie krótkim koncertem

ostatniego w 2019 r spotkania z cyklu „Ratuszowe Wieczory”

 

Zarz?d Stowarzyszenia b a r d z o d z i ? k u j e wszystkim, którzy w ró?ny sposób przyczynili

si? do realizacji zada? statutowych. Osobi?cie chcia?am podzi?kowa? pani prezes chóru

Juliannie Wo?niak, która dostarcza?a mi ró?ne materia?y, doradza?a i wspiera?a mnie, a tak?e

Jurkowi Anderszowi za gigantyczn? prac? zwi?zan? ze zbieraniem i archiwizowaniem

materia?ów do monografii i sta?e wspieranie mnie w dzia?aniach w stowarzyszeniu. Dzi?kuj?

 

tym osobom, które wspiera?y nas w kampanii 1 % z podatku. Dzi?kuj? tak?e panu

dyrygentowi za owocn? wspó?prac?.

 

Sporz?dzi?a:

prezes LSA Irena Sierpowska-Glapiak

 

Leszno dnia 12.09.2020 r.

| Powrt

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz