Leszczyskie stowarzyszenie artystyczne im. Fryderyka Chopina

Statut stowarzyszenia

Pobierz statut w formacie *.pdf

Aktualnoci

RODO

 

Leszno, 25 kwietnia 2019 r.

Informacja

dla cz?onków

Leszczy?skiego Stowarzyszenia Artystycznego im. Fryderyka Chopina
i Chóru Miejskiego Chopin

Zarz?d Leszczy?skiego Stowarzyszenia Artystycznego im. Fryderyka Chopina podaje informacj? dotycz?c? przetwarzania danych osobowych w zwi?zku z wej?ciem w ?ycie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • administratorem danych osobowych jest Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina z siedzib? w Lesznie, ul. Jana Ostroroga 68/5,
  tel.726707 153

 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Stowarzyszeniu:
  tel. 726 707 153, e-mail: irena.leszno@interia.pl,

 • dane przetwarzane s? wy??cznie w celu wykonywania dzia?alno?ci statutowej
  i ustawowej, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1b i c oraz art. 9 ust. 2 d ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.,

 • dane osobowe s? przetwarzane w celu cz?onkostwa w stowarzyszeniu i chórze,

 • zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt A okres przechowywania danych up?ywa w momencie ustania cz?onkostwa,

 • dane osobowe b?d? przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wska?? podstaw? prawn? i interes prawny oraz podmiotom ?wiadcz?cym na rzecz Stowarzyszenia/Chóru us?ugi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych,

 • ka?dy ma prawo do ??dania od administratora dost?pu do danych osobowych dotycz?cych osoby, której dane dotycz?, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • ka?dy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • ka?dy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofni?cie zgody nie ma wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 • ka?dy ma prawo ??dania od administratora niezw?ocznego usuni?cia danych osobowych w przypadku cofni?cia cz?onkostwa – na zasadach okre?lonych w artykule 17 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,

 • osoba, której dane dotycz? jest zobowi?zana do ich podania, konsekwencj? niepodania danych jest brak mo?liwo?ci realizacji przez administratora zada? ustawowych i statutowych.

 

Wizerunek cz?onków stowarzyszenia/chóru bior?cych udzia? w ró?nych imprezach, uroczysto?ciach, wyjazdach itp. mo?e zosta? utrwalony, a nast?pnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych. Cz?onek stowarzyszenia/chóru wyra?a zgod? na nieodp?atne wykorzystanie ich wizerunku w sprawozdaniach, materia?ach prasowych, internetowych, telewizyjnych, itp. bez ogranicze? czasowych i terytorialnych,

 

Zarz?d

Leszczy?skiego Stowarzyszenia Artystycznego

im. Fryderyka Chopina

 

 

 

| Powrt

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz