Leszczyskie stowarzyszenie artystyczne im. Fryderyka Chopina

Statut stowarzyszenia

Pobierz statut w formacie *.pdf

Aktualnoci

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

 

Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne

im. Fryderyka Chopina

64-100 Leszno

ul. Ostroroga 68/5

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018 - 31.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TRE?CI:

 

 

WST?P – O?WIADCZENIE

 

 

 1. BILANS

 

 1. RACHUNEK WYNIKÓW

 

 1. INFORMACJA DODOTKOWA

O?WIADCZENIE

 

 

Stosownie do artyku?u 52 ustawy o rachunkowo?ci z dnia 29 wrze?nia 1994 roku oraz Rozporz?dzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopad 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo?ci dla niektórych jednostek nieb?d?cych spó?kami handlowymi, nie prowadz?cymi dzia?alno?ci gospodarczej z pó?niejszymi zmianami.

 

Zarz?d Leszczy?skiego Stowarzyszenia Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Lesznie przedstawia sprawozdanie finansowe na dzie? 31.12.2018 roku.

 

Sprawozdanie sk?ada si?:

 • Bilans sporz?dzony na dzie? 31.12.2018r.

 • Rachunek wyników za okres 01.01.2018 – 31.12.2018r.

 • Informacja dodatkowa

 

Sprawozdanie finansowe sporz?dzone zosta?o zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowo?ci oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacj? maj?tkow? i finansow? oraz wynik finansowy.

 

 

 

Podpis cz?onków Zarz?du

 

 

1/ Irena Sierpowska-Glapiak – prezes

............................................................ ......................................................................

(imi? i nazwisko, stanowisko) (podpis)

 

 

2/ Ryszard Paszkowiak –wiceprezes

............................................................ ......................................................................

(imi? i nazwisko, stanowisko) (podpis)

 

 

3/ Andrzej Pieczy?ski– skarbnik

............................................................ ......................................................................

(imi? i nazwisko, stanowisko) (podpis)

 

 

 

INFORMACJA DODATKOWA

 

1. Informacje porz?dkowe.

 

 • Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina zosta?o zarejestrowane w dniu 11 maja 2012roku.

 • Postanowieniem S?du Rejonowego Pozna? – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzia? Gospodarczy wpisane do Krajowego rejestru S?dowego:

Rejestru Stowarzysze?, Innych Organizacji Spo?ecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zak?adów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS: 0000 420287

Urz?d Skarbowy w Lesznie dnia 15 czerwca 2012 roku wyda? Potwierdzenie Nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP 697 230 57 82

Od 27 pa?dziernika 2015 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Po?ytku Publicznego.

 

Sprawozdanie finansowe Leszczy?skiego Stowarzyszenia Artystycznego im. Fryderyka Chopina z siedzib? w Lesznie przy ul. Ostroroga 68/5 zosta?o sporz?dzone zgodnie z Ustaw? z dnia 29 wrze?nia 1994 roku o rachunkowo?ci oraz Rozporz?dzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowo?ci dla niektórych jednostek nieb?d?cych spó?kami handlowymi, nie prowadz?cymi dzia?alno?ci gospodarczej (zwane w dalszej tre?ci Rozporz?dzeniem).

 

Przedmiotem dzia?alno?ci Stowarzyszenia jest:

 

Dzia?alno?? pozosta?ych organizacji cz?onkowskich, gdzie indziej nieklasyfikowana”

W dniu 29 maja 2012 roku G?ówny Urz?d Statystyczny al. Niepodleg?o?ci 208 w Warszawie wyda? za?wiadczenie o numerze identyfikacyjnym, REGON – 302 117 270.

Wed?ug Polskiej Klasyfikacji Dzia?alno?ci (PKD 2007) 9499Z.

 

2. Prezentacja sprawozda? finansowych.

 

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynaj?cy si? 01.01.2018 roku i ko?czy si? 31.12.2018 roku.

Sprawozdanie finansowe zosta?o sporz?dzone przy za?o?eniu kontynuowania dzia?alno?ci obejmuj?cej okres nie krótszy ni? jeden rok od dnia bilansowego w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istniej? równie? ?adne okoliczno?ci wskazuj?ce na zagro?enie kontynuowania dzia?alno?ci.

Stowarzyszenie w 2018 roku nie prowadzi?o dzia?alno?ci gospodarczej w zwi?zku z tym sprawozdanie sporz?dzono zgodnie z przepisami w/w Rozporz?dzenia w formie uproszczonej.

 

3. Porównywalno?? danych.

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe wy??cznie za rok obrotowy 2018.

 

 

4. Stosowanie metody i zasady rachunkowo?ci oraz metody wyceny aktywów i pasywów.

 

Sprawozdanie finansowe zosta?o sporz?dzone z uwzgl?dnieniem nadrz?dnych zasad rachunkowo?ci okre?lonych ustaw? o rachunkowo?ci oraz odr?bnych przepisów reguluj?cych zasady gospodarki finansowej.

Stowarzyszenie sporz?dza sprawozdanie w formie uproszczonej okre?lonej przepisami Rozporz?dzenia Ministra Finansów dla jednostek nie prowadz?cych dzia?alno?ci gospodarczej.

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osi?gni?te, przypadaj?ce na jej rzecz przychody oraz zwi?zane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoria?u, wspó?mierno?ci przychodów i kosztów oraz ostro?nej wyceny.

 

4.1 Rachunek wyników

 

4.1.1 Przychody

 

Przychody z dzia?alno?ci statutowej obejmuj? otrzymane ?rodki pieni??ne, takie jak: sk?adki cz?onkowskie, dotacje, inne aktywa finansowe ze ?róde? okre?lonych przepisami prawa lub statutem, a tak?e przychody finansowe.

 

 

4.1.2 Koszty

 

Koszty dzia?alno?ci Stowarzyszenia to koszty realizacji zada? statutowych w tym równie? ?wiadcze? okre?lonych statutem.

Do kosztów w rachunku wyników zalicza si?:

 •  
  • koszty realizacji zada? statutowych, czyli zwi?zane z wykonywaniem przez stowarzyszenie zada? przewidzianych statutem,

  • koszty administracyjne.

 

4.2 Bilans

 

4.2.1 ?rodki pieni??ne wykazuje si? w warto?ci nominalnej. Obejmuj? one ?rodki pieni??ne w kasie i na rachunku bankowym.

4.2.2 Fundusz statutowy – w roku obrotowym stowarzyszenie nie posiada?o funduszu okre?lonego w statucie.

4.2.3 Wynik finansowy netto za rok obrotowy – wykazuje si? ró?nic? pomi?dzy przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.

 

Zmiany zasad rachunkowo?ci w okresie sprawozdawczym:

Nie dokonano zmian zasad rachunkowo?ci, poniewa? Stowarzyszenie nie prowadzi dzia?alno?ci gospodarczej, bilans i rachunek wyników sporz?dzono w sposób uproszczony, zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia w sprawie sprawozda? dla jednostek nie prowadz?cych dzia?alno?ci gospodarczej.

 

 

5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich ?róde?, w tym     przychodów okre?lonych statutem.

 

Sk?adki cz?onkowskie 2352,00

Przychody z PIT 1% 407,80

Przychody statutowe 14221,17

...................................

Razem przychody statutowe 16980,97

 

 

 

6. Informacje o strukturze kosztów stanowi?cych ?wiadczenia pieni??ne i niepieni??ne okre?lone     statutem oraz kosztów administracyjnych.

 

Koszty realizacji zada? statutowych 8126,00

Koszty administracyjne 2835,41

Prowizje i sp?aty 130,80

Pozosta?e koszty MOK 1795,00

.....................................

Razem: 12887,21

 

7. Dane dotycz?ce udzielonych gwarancji, por?cze? i innych zobowi?za? zwi?zanych z dzia?alno?ci?     statutow?.

 

W 2018 roku nie udzielono ?adnych gwarancji i por?cze?.

 

 

8. Rozliczenie g?ównych pozycji ró?ni?cych podstaw? opodatkowania podatkiem dochodowym od     wyniku finansowego brutto.

 

Lp.

Nazwa

Dane za rok bie??cy

 

1.

Wynik finansowy brutto- nadwy?ka przychodów nad kosztami

4093,76

 

 

 

 

 

 

 

Sporz?dzono: ..................................... Zarz?d: ......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leszno dnia 2019-03-30

| Powrt

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz