Leszczyskie stowarzyszenie artystyczne im. Fryderyka Chopina

Statut stowarzyszenia

Pobierz statut w formacie *.pdf

Aktualnoci

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

 

Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne

im. Fryderyka Chopina

64-100 Leszno ul. Jana Ostroroga 68/5

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

 

Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina powsta?o z inicjatywy cz?onków Chóru Miejskiego Chopin.

W dniu 11 maja 2012 r. decyzj? S?du Rejonowego IX Wydzia? Gospodarczy w Poznaniu Stowarzyszenie zosta?o wpisane do Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem
KRS 0000420287

Po tym dniu, pierwszy Zarz?d Stowarzyszenia rozpocz?? swoj? statutow? dzia?alno??.

W dniu 27 pa?dziernika 2015 r Stowarzyszenie wpisano do KRS jako Organizacj? Po?ytku Publicznego (opp)

 

G?ównym i podstawowym obowi?zkiem Stowarzyszenia jest wspieranie dzia?alno?ci artystycznej i organizacyjnej Chóru Miejskiego Chopin.

 

Cz??? I

 

 1. Liczba cz?onków no koniec roku 2018 – 31, w tym 2 nowych cz?onków (B. Tycner
  i K. Pstrowska)

 2. Liczba zebra? w II pó?roczu 2018 r.:

 • Walne Zgromadzenie Cz?onków (18.06.2018 r.) – 1 (wybór nowego zarz?du: prezes Irena Sierpowska-Glapiak, wiceprezes Ryszard Paszkowiak, skarbnik Andrzej Pieczy?ski),

 • zebrania zarz?du - 4 (w tym wspólnie z poprzednim prezesem LSA i zarz?dem Chóru)

 1. 11.09.2018 r. za?o?ono konto stowarzyszenia w banku Raifeisen Polbank/BNP Paribas (bez op?at), gdy? bank PKO SA za prowadzenie konta pobiera? op?aty.

 2. Podj?to dzia?ania w celu uporz?dkowania list cz?onków

 

Inne dzia?ania w 2018 r.

 

 • 12.02.2018 r. spotkanie noworoczne cz?onków, sympatyków i przyjació? Chóru Miejskiego „Chopin” oraz LSA pod has?em „Kochajmy si?”,

 • 23.03.2018r. Leszczy?skie Stowarzyszenia Artystyczne zakupi?o 35 sztuk „Wielkiego ?piewnika Polskiego” dla cz?onków Chóru Miejskiego „Chopin”,

 • 13-15.04.2018 r. wiosenne warsztaty wokalne w Trzcinowym Zak?tku w Miastku k/ Brenna (podczas warsztatów zosta?y wr?czone chórzystom zakupione ?piewniki),

 • 12.05.2018 r. udzia? cz?onków stowarzyszenia w Dniu Europy na leszczy?skim rynku, w ramach których zorganizowano Targi Organizacji Pozarz?dowych. Podczas Targów prezentowali?my dorobek chóru. Zach?cali?my równie? do wst?pienia w nasze szeregi,

 • 25.06.2018 r. podczas zako?czenia sezonu 2017/2018r. zosta?y wr?czone kwiaty oraz gratulacje Druhnie ?ucji Jakimowicz, oraz Druhowi Jerzemu Anderszowi z okazji 50-lecia czynnego ?piewu w Chórze Miejskim „Chopin”,

 • 15.09.2018 r. udzia? cz?onków stowarzyszenia w festynie ngo – Aktywne Obywatelskie Leszno, gdzie reprezentowali?my dorobek chóru i zach?cali?my do wst?pienia w nasze szeregi,

 • 17.09.2018 r. w ramach AOL zorganizowali?my tzw. Dzie? Otwarty, podczas którego osoby z zewn?trz mog?y si? zapozna? z warsztatem pracy chóru. Niestety nikt nas nie odwiedzi?,

 • 5 – 7.10. 2018 r. jesienne warsztaty wokalne w Trzcinowym Zak?tku w Miastku k/ Brenna,

 • 17.11.2018 r. udzia? 2 osób w uroczysto?ci 20-lecia chóru Rapsodia z Lipna,

 • 07.2018 r. udzia? 1 osoby w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego Program
  Wspó?pracy z Organizacjami Pozarz?dowymi na rok 2019

 • 27.11.2018 r. udzia? 2 osób w szkoleniu „Nowe wzory ofert do samorz?du lokalnego” organizowanego przez PISOP,

 • 29.11.2018 r. zebranie zarz?du LSA i Chóru i podj?cie decyzji dotycz?cej wydania monografii na 100-lecie chóru Chopin,

 • 1.12.2018 r. udzia? 8 cz?onków w uroczysto?ci 10-lecia chóru „Ottimo” w Grodzisku Wlkp.,

 • 11.12.2018 konsultacje prezesa i skarbnika stowarzyszenia z ksi?gow? z ramienia PISOP (zmiany w prowadzeniu ksi?gowo?ci)

 • 5 – 17.12.2018 r. Podj?cie dzia?a? w ramach projektu „Monografia na okoliczno?? 100-lecia istnienia Chóru Miejskiego Chopin”: opracowanie projektu, ustalanie kosztów, opracowanie kosztorysu, konsultacje w PISOP, akcja zbierania materia?ów do monografii, og?oszenia i artyku?y do radia elka, Panoramy Leszczy?skiej, ABC, facebook.

 • 17.12.2018 r. z?o?enie dokumentacji w Urz?dzie Miasta na projekt: „Monografia na okoliczno?? 100-lecia istnienia Chóru Miejskiego Chopin”,

 • w roku sprawozdawczym nie by?o zada? finansowanych z dotacji

 • Na dzie? 31 grudnia 2018 r. nie posiadamy nierozliczonych ?rodków bud?etowych oraz nie posiadamy ?rodków trwa?ych. Stowarzyszenie nie zalega z p?atno?ciami wobec ZUS i US. Informacja niniejsza zosta?a sporz?dzona w oparciu o bie??ce zapisy oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia.
Cz??? II

Koncerty chóru:


 • 14.01.2018 r. koncert kol?dowy w ko?ciele pw. ?w. Maksymiliana M. Kolbego w Lesznie

 • 20.01.2018 r. koncert kol?d w Bibliotece Ratuszowej w Lesznie

 • 28.01.2018 r. koncert kol?d w ko?ciele pw. ?w. Kazimierza w Lesznie

 • 22.04.2018 r. Chór zaprezentowa? si? na VI Konkursie Pie?ni Chóralnej im. Czes?awa Prudla w Lyskach (woj. ?l?skie). Za?piewali?my 4 utwory (w tym jeden obowi?zkowy autorstwa Czes?awa Prudla - miejscowego kompozytora). Konkurs sta? na bardzo wysokim poziomie. Chór otrzyma? wyró?nienie.

 • 20.05.2018 r. chór zaprezentowa? si? w przekrojowym repertuarze podczas Dni Leszna

 • 16.06.2018 r. Chór Miejski "Chopin" u?wietni? historyczne wydarzenie:
  "Zgromadzenie Samorz?dów Ziemi Leszczy?skiej z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polsk? Niepodleg?o?ci" Uroczysto?? mia?a miejsce w Auditorium Maximum WSH.


 

Zarz?d Stowarzyszenia b a r d z o d z i ? k u j e wszystkim, którzy w ró?ny sposób przyczynili si? do realizacji zada? statutowych

 

 

 

 

Sporz?dzi?a:

Irena Sierpowska-Glapiak

 

 

 

 

 

 

 

Leszno dnia 20.05.2019 r.

 

| Powrt

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz