Leszczyskie stowarzyszenie artystyczne im. Fryderyka Chopina

Statut stowarzyszenia

Pobierz statut w formacie *.pdf

Aktualnoci

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne
im. Fryderyka Chopina
64-100 Leszno ul. Tadeusza Rejtana 32/1


Sprawozdanie merytoryczne:
                                                                              
                                - Informacja z dzia?alno?ci za 2017rok.           

              Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina (zwane dalej: Stowarzyszeniem)  powsta?o z inicjatywy cz?onków Chóru Miejskiego Chopin.
              W dniu 11 maja 2012r. decyzj? S?du Rejonowego IX Wydzia? Gospodarczy w Poznaniu  Nasze „Stowarzyszenie” zosta?o wpisane do Krajowego Rejestru S?dowego  pod numerem
KRS 0000420287
              Po tym dniu, pierwszy Zarz?d Stowarzyszenia rozpocz?? swoj?  statutow? dzia?alno??.
              W dniu 27 pa?dziernika 2015r  „Stowarzyszenie” wpisano do KRS jako
Organizacj? Po?ytku Publicznego (opp)

              G?ównym i podstawowym obowi?zkiem Stowarzyszenia jest wspieranie dzia?alno?ci artystycznej i organizacyjnej Chóru Miejskiego Chopin w Lesznie.
            
W minionym roku sprawozdawczym  dzia?alno?? statutowa Stowarzyszenia rozwija?a si? dobrze.
Zarz?d Stowarzyszenia wspiera? Chór w organizowaniu ró?nych spotka? i wyjazdów.
W roku 2017 nie by?o zada? finansowanych z dotacji.


A oto, czego nam uda?o si? dokona? w 2017 roku.:22 stycznia 2017r. – chór wyst?pi? w Domu Opieki Spo?ecznej w Mórkowie i za?piewa?  kol?dy i pastora?ki.

05 lutego 2017r. – Stowarzyszenie zorganizowa?o wyjazd cz?onków i przyjació? Chóru do opery wroc?awskiej na przedstawienie „Carmen”.

25 lutego 2017r. - odby?o si? karnawa?owe spotkanie cz?onków, sympatyków i przyjació? Stowarzyszenia pod has?em „Rado?? spod kapelusza.”


3 maja 2017r. – chóru wraz z Orkiestr? D?t? Miasta Leszna i zaprzyja?nionym chórem z Grodziska Wlkp. uczestniczy? we Mszy ?w. w intencji Ojczyzny z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

13 maja 2017r. – cz?onkowie stowarzyszenia brali udzia? Targach Organizacji Pozarz?dowych podczas Dnia Europy, gdzie prezentowano dorobek Stowarzyszenia i Chóru „Chopin” na leszczy?skim rynku.
21 maja 2017r. – Chór Miejski „Chopin” zaprezentowa? si? w repertuarze rozrywkowym podczas Dni Leszna na leszczy?skim rynku.
05 czerwca 2017r. - zorganizowano Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia na którym, moc? uchwa?y zatwierdzono i przyj?to sprawozdanie finansowe i merytoryczne z dzia?alno?ci Stowarzyszenia za 2016 rok.
26 – 29 czerwca 2017r. - chórzy?ci uczestniczyli w warsztatach wokalnych, które odby?y si? w Zaniemy?lu.
04 wrze?nia 2017r. – chór uczestnicz?c we Mszy ?w. w Bazylice Mniejszej w Lesznie  u?wietni? uroczysto?? organizowan? przez  I LO w ramach rozpocz?cia roku szkolnego.
16 wrze?nia 2017r. –  w okolicach leszczy?skiego stadionu odby? si? Festyn Organizacji Pozarz?dowych. Podczas, którego zaprezentowane zosta?y osi?gni?cia Chóru, a tak?e  przepi?kna kronika prowadzona przez p. Hani? J?siek.
18 wrze?nia 2017. – z okazji 60 lecia wyst?pów w chórze Chopin naszego chórzysty drucha Jerzego Fórmanka zorganizowano skromne przyj?cie.
.
26-29 pa?dziernika 2017r. - chórzy?ci uczestniczyli w kolejnych warsztatach wokalnych, które odby?y si? w miejscowo?ci Miastko.
04 listopada 2017 r. – m?ska cz??? chóru, otrzyma?a propozycj? wyst?pu w spektaklu „Dziadów – Lekcja” wystawianych przez Miejski O?rodek Kultury w Lesznie.
12 listopada 2017 – chór u?wietni? w spotkaniu chórów w ?wi?ciechowie.
1 grudnia 2017r.- Stowarzyszenie wraz z innymi organizacjami powiesi?o w?asnor?cznie wykonan? bombk? na leszczy?skiej choince. Jest to cykliczna impreza maj?ca na celu integracje organizacji pozarz?dowych dzia?aj?cych na terenie miasta Leszna.
4 grudnia 2017r. – W Auli Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej odby? si? Jubileuszowy Koncert zorganizowany przez w?adze miasta Leszna. Podczas koncertu Stowarzyszenie otrzyma?o z r?k Prezydenta miasta Leszna Pana ?ukasza Borowiaka gratulacje z okazji 5-lecia dzia?alno?ci. Podczas gali Chór „Chopin” zaprezentowa? si? w ?wi?tecznym repertuarze.

Na dzie? 31 grudnia 2017r. nie posiadamy nierozliczonych ?rodków bud?etowych oraz nie posiadamy ?rodków trwa?ych.

Stowarzyszenie nie zalega z p?atno?ciami wobec ZUS i US.

Informacja niniejsza zosta?a sporz?dzona w oparciu o bie??ce zapisy oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia.

Zarz?d Stowarzyszenia  b a r d z o  d z i ? k u j e  wszystkim, którzy w ró?ny sposób przyczynili si? do realizacji na?o?onych zada? statutowych


Sporz?dzi?:                                               
Andrzej Pieczy?ski
                        


Leszno dnia 18.05.2018r.

| Powrt

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz