Leszczyskie stowarzyszenie artystyczne im. Fryderyka Chopina

Statut stowarzyszenia

Pobierz statut w formacie *.pdf

Aktualnoci

Informacja dotycz?ca przetwarzania danych osobowych

Leszno, dn. 21 maja 2018r.         Zarz?d Leszczy?skiego Stowarzyszenia Artystycznego im. Fryderyka Chopina podaje informacj? dotycz?c? przetwarzania danych osobowych w zwi?zku z wej?ciem w ?ycie z dniem 25 maja 2018r. Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

  • administratorem danych osobowych jest Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina z siedzib? w Lesznie, ul. Rejtana 32/1, tel. 607-253-671,
  • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Stowarzyszeniu: tel. 607-253-671, a-mail ac.stachowiak@wp.pl,
  • dane przetwarzane s? wy??cznie w celu wykonywania dzia?alno?ci statutowej i ustawowej, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1b i c oraz art. 9 ust. 2 d ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r.,
  • dane osobowe b?d? przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wska?? podstaw? prawn? i interes prawny oraz podmiotom ?wiadcz?cym na rzecz Stowarzyszenia us?ugi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych,
  • dane b?d? przechowywane przez okres niezb?dny do dochodzenia roszcze? i obrony przed roszczeniami przez administratora
  • ka?dy ma prawo do ??dania od administratora dost?pu do danych osobowych dotycz?cych osoby, której dane dotycz?, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do przenoszenia danych,
  • ka?dy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
  • osoba, której dane dotycz? jest zobowi?zana do ich podania, konsekwencj? niepodania danych jest brak mo?liwo?ci realizacji przez administratora zada? ustawowych i statutowych.                                                                                             Zarz?d
                                                           Leszczy?skiego Stowarzyszenia Artystycznego
                                                                                  im. Fryderyka Chopina

| Powrt

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz