Leszczyskie stowarzyszenie artystyczne im. Fryderyka Chopina

Statut stowarzyszenia

Pobierz statut w formacie *.pdf

Aktualnoci

sprawozdanie merytoryczne za rok 2012


                  Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne
                        im. Fryderyka Chopina
            64-100 Leszno ul. Boles?awa Chrobrego 3/a


Sprawozdanie merytoryczne:                                                   
                                - Informacja uzupe?niaj?ca do bilansu za rok 2012           

 

              Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina powsta?o z inicjatywy cz?onków Chóru Miejskiego Chopin. Po niespe?na dwóch latach intensywnych prac przygotowawczych w dniu 26 marca 2012 roku  odby?o si?  Zebranie Za?o?ycielskie.
              Na tym zebraniu zosta?a podj?ta bardzo wa?na uchwa?a nr 1/2012 o powo?aniu organizacji. Uchwa?? nr 2/2012 zosta? powo?any Komitet Za?o?ycielski w sk?adzie: Julianna Wo?niak, Mariola Sz?apka, El?bieta Duda.  Na tym zebraniu zosta? równie? wy?oniony Pierwszy Zarz?d Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna. Uchwalono Statut. Komitet Za?o?ycielski wykona? ogrom prac zwi?zanych z rejestracj? Stowarzyszenia. Po wys?aniu kompletu dokumentów do S?du w Poznaniu nast?pi? d?ugi czas oczekiwania na decyzj?.
              W dniu 11 maja 2012 decyzj? S?du Rejonowego IX Wydzia? Gospodarczy w Poznaniu  Stowarzyszenie nasze zosta?o wpisane do Krajowego Rejestru S?dowego  pod numerem
                                         KRS 0000420287
              Po tym dniu z mocy prawa  Komitet Organizacyjny uleg? likwidacji. Wybrany, pierwszy Zarz?d Stowarzyszenia rozpocz?? swoj?  statutow? dzia?alno??.
              G?ównym i podstawowym obowi?zkiem Stowarzyszenia jest wspieranie dzia?alno?ci artystycznej i organizacyjnej Chóru Miejskiego Chopin.
             Chór Chopin jest uznan? i  rozpoznawaln? mark? w Kraju i Europie. Dlatego wszelkie dzia?ania Stowarzyszenia s? nakierowane na kontynuowanie i podtrzymanie  w pe?ni zas?u?onego wizerunku.

             W tym krótkim okresie czasu dzia?alno?? statutowa Stowarzyszenia dopiero si? rozwija?a. Przy Stowarzyszeniu zosta? powo?any „Zespó? ds. tworzenia i realizacji projektów”. Efektem wspó?pracy Zespo?u oraz Zarz?du by?a realizacja nast?puj?cych zada? statutowych:

1. Projekt pn. „ ?piewaj?ca Polska” umowa  nr 60/2012
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie  
2.  Projekt pn.”22 Mi?dzynarodowy Festiwal Muzyki Adwentowej i Bo?onarodzeniowej z nagrod? im.Piotra Ebena  Praga 2012” umowa 525/7/2012
- dotacja z Powiatu Leszczy?skiego                              
3. Projekt pn. „ Integracyjny wyjazd do opery” umowa MOPR/OP/065/79/2012
-  dotacja z Miasta Leszna                                                                                             -
                                                                                                          
                                                                            
Wszystkie te projekty zosta?y zrealizowane zgodnie z harmonogramem, oraz zosta?y rozliczone w terminie.
Zarz?d Stowarzyszenia najlepiej jak móg? wspiera? Chór w organizowaniu ró?nych spotka? i wyjazdów. Nie wszystkie wyjazdy chóru by?y finansowane z dotacji.
 Byli?my równie? zaproszeni przez:
1. Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie – konkurs „Wianek ?wi?toja?ski”
2. Stowarzyszenie Klub Seniora Luboszyce – „Regionalny Festiwal Pie?ni ?o?nierskiej i Patriotycznej”
3. Centrum Kultury i Rekreacji Wschowa –„ XI Przegl?d Piosenki Religijnej Cecyliada”
Brali?my udzia? we mszy ?w. za zmar?ych chórzystów i cz?onków rodzin.
Swoim ?piewem  u?wietnili?my uroczysto?? ?lubn? naszego chórzysty Jakuba Ciszaka.  
            W minionym roku  nie wszystkie nasze zamierzenia si? sprawdzi?y. Mimo usilnych stara? organizacyjnych pewne wydarzenia nie mog?y by? zrealizowane.
           Ten czas  7 miesi?cy da? nam mo?liwo?? zauwa?enia pewnych mankamentów wcze?niej nie wykrytych. Doszli?my do wniosku, ?e niezb?dne b?d? w tym roku  pewne zmiany. Musimy jeszcze dopracowa? statut.
 
            Na dzie?  31 grudnia 2012 nie posiadamy nie rozliczonych ?rodków bud?etowych oraz  nie posiadamy ?rodków trwa?ych .

Nie zalegamy równie? z ?adnymi p?atno?ciami wobec ZUS i US.
 

 

            Informacja niniejsza zosta?a sporz?dzona w oparciu o bie??ce zapisy oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia.


Wszystkim tym, którzy  w ró?ny sposób wspó?pracowali, realizuj?c na?o?one zadania statutowe,
                           b a r d z o     d z i ? k u j ? ! 

 

 


Sporz?dzi?a:                                                 


El?bieta Duda


……………………………….                          

 


Leszno dnia 2013-06-24

| Powrt

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz