Leszczyńskie stowarzyszenie artystyczne im. Fryderyka Chopina

Statut stowarzyszenia

Pobierz statut w formacie *.pdf

Aktualno¶ci

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

 

Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne

im. Fryderyka Chopina

64-100 Leszno ul. Jana Ostroroga 68/5

 

09 Września 2019

| Czytaj dalej

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

 

Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne

im. Fryderyka Chopina

64-100 Leszno

ul. Ostroroga 68/5

 

. . .

09 Września 2019

| Czytaj dalej

RODO

 

Leszno, 25 kwietnia 2019 r.

Informacja

dla cz?onków

09 Września 2019

| Czytaj dalej

Wielkanoc 2019

18 Kwietnia 2019

Zmiana nru konta bankowego

Uprzejmie informujemy, ?e nast?pi?a zmiana konta bankowego naszego stowarzyszenia.

Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina

ul. Ostroroga 68/5, 64-100 Leszno

KRS 0000420287

NIP 697 230 57 82

REGON 302 117 270

Konto BG? BNP 77 1750 0012 0000 0000 4077 1697

 

Jeste?my Organizac. . .

20 Marca 2019

| Czytaj dalej

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne
im. Fryderyka Chopina
64-100 Leszno ul. Tadeusza Rejtana 32/1


Sprawozdanie merytoryczne:
                                                                              
 . . .

11 Września 2018

| Czytaj dalej

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne
im. Fryderyka Chopina
64-100 Leszno
ul. Rejtana 32/1
Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2017-31.12.2017

SPIS  TRE?CI:


WST?P – O?WIADCZENIE


I. BILANS

II. RACHUNEK WYNIKÓW

III. INFORMACJA DODOTKOWA
O?WIADCZENIE


Stosownie do artyku?u 52 ustawy o rachunkowo?ci z dnia 29 wrze?nia 19. . .

11 Września 2018

| Czytaj dalej

Nowe w?adze Stowarzyszenia

W dniu 18.06.2018r. odby?o si? zebranie sprawozdawczo - wyborcze podczas, którego zatwierdzono sprawozdania finansowe i merytortyczne, a tak?e wybrano nowe w?adze stowarzyszenia:

- Prezes Irena Sierpowska- Glapiak  tel. 726-707-153

- Wiceprezes - Ryszard Paszkowiak tel. 605-116-800

- Skarbnik - Andrzej Pieczy?ski

 

11 Września 2018

Informacja dotycz?ca przetwarzania danych osobowych

Leszno, dn. 21 maja 2018r.         Zarz?d Leszczy?skiego Stowarzyszenia Artystycznego im. Fryderyka Chopina podaje informacj? dotycz?c? przetwarzania danych osobowych w zwi?zku z wej?ciem w ?ycie z dniem 25 maja 2018r. Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

. . .

25 Maja 2018

| Czytaj dalej

?yczenia ?wi?teczme

19 Grudnia 2016

postanowienie S?du KRS

Postanowienie S?du Rejonowego Pozna?- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , IX Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego 

Sygn.sprawy PO.IX.NS-REJ.KRS/009023/14/497  z dnia 19.05.2014

wpisano nast?puj?ce zmiany:

Dzia? 1 Rubryka 4 - informacje o statucie -

zmiany z dnia 17.03.2014 w art.8,art.40,art.45,art.49,art.50.

przyj?to jednolity tekst statutu

Dzia? 2 Rubryka 1- Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu -

1. zarz?d - sposób reprezentacji

1.2 podrubryka . . .

28 Maja 2014

| Czytaj dalej

sprawozdanie merytoryczne za rok 2012


                  Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne
                        im. Fryderyka Chopina
            64-100 Leszno ul. Boles?awa Chrobrego 3/a


Sprawozdanie merytoryczne:                     &. . .

25 Czerwica 2013

| Czytaj dalej

Zebranie Za?o?ycielskie Stowarzyszenia

W dniu 26 marca 2012 z inicjatywy 33 cz?onków Chóru Miejskiego "Chopin" odby?o si? Zebranie Za?o?ycielskie. W wyniku podj?tych uchwa?  postanowiono:

- uchwa?a nr 1/2012 powo?a? Stowarzyszenie i nada? nazw?:

" Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne im.Fryderyka Chopina"

- uchwa?a nr 2/12 przyj?? i zatwierdzic statut

- uchwa?a nr 3/12  wybór Komitetu Za?o?ycielskiego w sk?adzie;

 1.Julianna Wo?niak

 2.El?bieta Duda

 3.Mariola Sz?apka

- uchwa?a nr 4/12 wybór pi. . .

09 Marca 2013

| Czytaj dalej

Rejestracja Stowarzyszenia

W dniu 16 kwietnia 2012 odby?o si? Zebranie Nadzwyczajne Za?o?ycieli. Uchwa??  nr 6/12 postanowiono przyj?? i zatwierdzi? Statut Stowarzyszenia ,

W dniu  11 maja 2012 S?d Rejonowy Pozna? - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu . IX Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego dokona? wpisu pod poz:

KRS 0000 420287

"Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne im.Fryderyka Chopina"

NIP 697 230 57 82

REGON 302 117 270 

Bank Pekao sa :28 1240 1499 1111 0010 4604 621. . .

09 Marca 2013

| Czytaj dalej

¦piewaj z nami!


Nie sam± prac± żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniał± propozycję!
Chółr Miejski Chopin przy Miejskim O¶rodku Kultury OGŁASZA NABó“R!!!
PrzyjdĽ do nas, a będziesz mółgł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza prółbami organizujemy wiele imprez, koncertółw i wyjazdółw.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Chółr Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz